Chcete se zeptat?

(Každý týden odpovídají naši specializovaní právníci na jednu otázku zdarma)

Adresa Vašeho SVJ


/
Je nutné zadat alespoň jedno z čísel
Příklad: 2075/3, číslo popisné je 2075, číslo orientační je 3


Děkujeme Vám za dotaz, byl úspěšně uložen a odeslán.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů uděluje společnosti Vydavatelství Výbor s.r.o., IČ 27894991 (dále jen „VV“) v souladu             s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů, a případně též údajů o využívání služeb a produktů VV (dále jen „Údaje“), a to pro marketingové a obchodní účely.
 2. Subjekt údajů souhlasí, aby Údaje byly pro výše uvedené účely zpracovávány po dobu dvaceti let od jeho udělení nebo, pokud vznikne smluvní vztah mezi subjektem údajů a VV, po dobu trvání takového smluvního vztahu s VV, a dále po dobu desíti let po skončení takového smluvního vztahu.
 3. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Údaje byly zpracovány za účelem provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou poskytovány VV nebo členy skupiny Klusák Advokátní Kancelář (dále jen KAK) nebo smluvními partnery KAK, a to konkrétně Zákon a Pořádek s.r.o., IČ 28961854, Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.,IČ 06685854, Paragrafs s.r.o., IČ 02498995), dále předkládání nabídek k objednání služeb a produktů, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Subjekt údajů dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek MV.
 5. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR:

       být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě VV zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR);

        v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že VV provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat VV o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

       v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od VV osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR);

       vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s VV.

Dotazy

 • Vlastní výměník pro ústřední vytápění a maximální teplota v bytech

  Petr Janeček

  V rámci SVJ si svépomocí provozujeme vlastní výměník pro ústřední vytápění, který je napojen na soustavu CZT. Nyní jsme se dostali do pozice, kdy jsme...


  Přečíst celý dotaz
 • Volba výboru mimo shromáždění

  Otmar Urban

  V prosinci 2019 končí mandát členům výboru. Výbor SVJ navrhl, aby nové volby byly provedeny mimo shromáždění. Tuto možnost opíráme o Stanovy, kde v čl....


  Přečíst celý dotaz
 • Kolik čipů ke vstupním dveřím na jeden byt?

  Martin Gibiec

  V našem bytovém domě o více než 200 jednotkách se setkáváme s požadavky některých vlastníků (členů SVJ) mít k dispozici neúměrně mnoho přístupových čipů k hlavnímu vchodu do domu....


  Přečíst celý dotaz
 • Platba za další osobu v bytě a jak to prokázat?

  Tomáš Fric
  předseda SVJ

  Rád bych se zeptal na následující. Jeden člen našeho SV je majitelem bytu, ve kterém nemá trvalý pobyt. Již delší dobu se v jeho bytě...


  Přečíst celý dotaz