Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nájemce vs. vlastník a způsobená škoda

Nájemkyně způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka-pronajímatele bytové jednotky jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku užívají.
Vlastník odmítl škodu odstranit a a namísto toho jsme obdrželi reakci od jeho advokáta, že vlastník neodpovídá za škodu způsobenou nájemníkem. V odpověď uvedl, že z ustanovení § 2909 z.č. 89/2012 Sb. vyplývá, že škůdce, který jinému způsobí škodu je povinen ji nahradit. S naším nárokem se máme obrátit přímo na dotyčnou paní, která je povinována k náhradě vzniklé újmy. Jeho klient údajně předmětnou škodu nezpůsobil, neboť neužívá bytovou jednotku, tudíž není nikdo, kdo by s ním jednotku užíval a za koho by ručil. Dále uvedl, že dotyčná paní je výlučným nájemcem bytové jednotky.
Kdo je tedy dle současné právní úpravy skutečně povinen uhradit SVJ způsobenou škodu. Děkuji.

Roman Kuběna

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody