Nájemce vs. vlastník a způsobená škoda

Nájemkyně způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka-pronajímatele bytové jednotky jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku užívají. Vlastník odmítl škodu odstranit a a namísto toho jsme obdrželi reakci od jeho advokáta, že vlastník neodpovídá za škodu způsobenou nájemníkem. V odpověď uvedl, že z ustanovení § 2909 z.č. 89/2012 Sb. vyplývá, že škůdce, který jinému způsobí škodu je povinen ji nahradit. S naším nárokem se máme obrátit přímo na dotyčnou paní, která je povinována k náhradě vzniklé újmy. Jeho klient údajně předmětnou škodu nezpůsobil, neboť neužívá bytovou jednotku, tudíž není nikdo, kdo by s ním jednotku užíval a za koho by ručil. Dále uvedl, že dotyčná paní je výlučným nájemcem bytové jednotky. Kdo je tedy dle současné právní úpravy skutečně povinen uhradit SVJ způsobenou škodu. Děkuji.

Roman Kuběna