Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Subjekt údajů uděluje společnosti Vydavatelství Výbor s.r.o., IČ 27894991 (dále jen „VV“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů, a případně též údajů o využívání služeb a produktů VV (dále jen „Údaje“), a to pro marketingové a obchodní účely.
  2. Subjekt údajů souhlasí, aby Údaje byly pro výše uvedené účely zpracovávány po dobu dvaceti let od jeho udělení nebo, pokud vznikne smluvní vztah mezi subjektem údajů a VV, po dobu trvání takového smluvního vztahu s VV, a dále po dobu desíti let po skončení takového smluvního vztahu.
  3. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Údaje byly zpracovány za účelem provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou poskytovány VV nebo členy skupiny Klusák Advokátní Kancelář (dále jen KAK) nebo smluvními partnery KAK, a to konkrétně Zákon a Pořádek s.r.o., IČ 28961854, Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.,IČ 06685854, Paragrafs s.r.o., IČ 02498995), dále předkládání nabídek k objednání služeb a produktů, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Subjekt údajů dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek MV.
  5. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR:
  • být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě VV zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR);
  • v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že VV provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat VV o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
  • v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od VV osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR);
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s VV.