Otázka v sekci Chcete se zeptat

Navýšení zálohy na studenou vodu – oprávněné?

Nedávno jsem rozdával nové evidenční listy, z důvodu úpravy zálohy na studenou vodu, jelikož došlo k nárůstu ceny vody od dodavatele. Nebylo to odsouhlasené na shromáždění vlastníků, a tak to dvě paní napadly, že jsem jednal protiprávně. Šlo v průměru o 40,- Kč na jeden byt.
Ve stanovách společenství na straně 17 v článku 17 ve 3. odstavci je psáno:
„Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet společenství domu do 25. dne v měsíci spolu s příspěvky (zálohami) na správu domu a pozemku. Výši měsíčních záloh na jednotlivé služby určí výbor jako měsíční podíl dle skutečných nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku, na který se zálohy platí. Výbor má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Vlastník má právo požadovat úpravu výše záloh při změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování.“
... ale také na straně 8 v článku 7 odstavec 8, písmeno i je psáno:
Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky na základě pravidel určených těmito stanovami.
Tak podle mého mínění, výbor je oprávněn, upravit zálohy na služby v průběhu roku, aniž by musel žádat o souhlas shromáždění. Zejména pokud dojde ke změně ceny služby a bylo by zbytečné svolávat shromáždění vlastníků. Otázka tedy zní: Bylo navýšení zálohy na studenou vodu oprávněné, nebo nebylo?

Roland Perth

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody