Otázka v sekci Chcete se zeptat

Obměna vodoměrů

Z důvodu končící životnosti baterie v indikátorech E-ITN 20 (10 let) a končící lhůty pro obměnu vodoměrů máme v SVJ hlasovat o nákupu a instalaci nových indikátorů a vodoměrů. Zajímá nás kvórum hlasů pro schválení dle nových stanov, a to:
a) podle textu: Shromáždění je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů
b) jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stav.úpravy a opravy společných částí domu....je zapotřebí souhlas 3/4 většiny všech vlastníků

2) Jak nahlížet z pohledu práva na řízení jednání shromáždění zástupcem správce údajně pověřený výborem, když ve stanovách je doslova uvedeno: Jednání shromáždění řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. V případě svolání shromáždění jiným svolavatelem (správcem) řídí shromáždění člen společenství, zmocněný tímto svolavatelem.

Josef Vomastek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody