Otázka v sekci Chcete se zeptat

Schválení rekonstrukce výtahu a neusnášeníshopnost

Shromáždění SVJ se konalo dne 24.11.2017, kdy jsme nebyli usnášeníschopní. Jednalo se o schválení rekonstrukce výtahu a potažmo schválení úvěru na rekonstrukci. Ve stanovách je uvedeno v čl.X. odst 1, že není-li shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor společenství navrhnout v písemné formě nebo s využitím elektronických nebo jiných technických prostředků do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedání shromáždění svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce na shromáždění, které nebylo usnášeníschopné, mimo zasedání shromáždění, a to v písemné formě nebo s využitím elektronických nebo jiných technických prostředků.
Jde mi o to, že my budeme teprve po třech měsících od shromáždění SVJ žádat o hlasování "per rollam". Je to v souladu se stanovami? Nebyla dodržena lhůta do jednoho měsíce od shromáždění. Předsedkyně žádá o hlasování až nyní. Nemělo by být svoláno nové shromáždění SVJ?

Jaroslava Fujerová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody