Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vyhodnocení hlasování per rollam v SVJ

Dobrý den, prosím Vás o kvalifikované vyjádření k vyhodnocení hlasování per rollam v SVJ v souvislosti s ustanovením § 1214 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě, kdy o návrhu usnesení hlasuje „PRO“ např. suma členů SVJ představující podíl 30%, „PROTI“ hlasuje např. suma členů SVJ představující podíl 22% a hlasování se „ZDRŽELA“ suma členů SVJ představující podíl 48%, platí, že návrh usnesení nebyl přijat, neboť nebyla naplněna podmínka, cituji: „Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. (Pozn.: Stanovy dotčeného SVJ vyšší počet hlasů nestanoví.)
NEBO
Lze při vyhodnocení výše uvedeného hlasování per rollam ponížit kvórum odpovídající 100% podílů všech členů SVJ o sumu odpovídající 48% podílu hlasování zdrživších se členů SVJ, přičemž by pak platilo, že návrh usnesení byl přijat, neboť se hlasování aktivně zúčastnil počet členů SVJ celkem disponující 52% podílu, z toho hlasovalo PRO 30% a PROTI hlasovalo 22%?
Všechny náležitosti hlasování per rollam uvedené v § 1210 a násl. z.č. 89/2012 Sb. byly splněny. Stanov SVJ upravují hlasování per rollam obecně, tj. v podstatě „kopírují“ ustanovení obč. z., a neupravují způsob počítání hlasů a důsledky pasivity členů SVJ.

Mgr. Jiří Sýkora

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody