Realizovali jsme jednu z nejvýznamnějších zakázek v oblasti fasád v historii firmy

Jednalo se o obnovu omítek fasád historického objektu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, a to pavilonů A, B, C, D a E v celkové ploše cca 13 500 m2. S řešením omítek souvisely opravy všech vodorovných izolací a nášlapných vrstev balkonů a teras vč.  klempířských prvků, sanace nosných ŽB konstrukcí balkónů a opravy všech stávajících říms, ať už oplechovaných, nebo prejzových. Dále se provedly repase zdobných zábradlí
balkónů a teras a v neposlední řadě bylo zrestaurováno a replikováno šest soch místěných ve čtvrtém patře hlavního průčelí. V průběhu provádění prací bylo rozhodnuto o kompletní výměně oplechování parapetů.

Odstranění disperzního nátěru a zpevnění podkladu

Prvním krokem obnovy omítek bylo odstranění vrchního plněného disperzního nátěru (nástřikové hmoty Ebarbet), za použití kombinace vysokotlakého vodního paprsku a mechanického čištění. Dočištění v místech profilací, výzdoby, ostění oken apod. bylo provedeno odstraňovačem nátěrů. Zejména v oblasti špalet oken, které byly již v minulosti vyměněny a bylo je nutno chránit před poškozením, bylo nutno postupovat šetrně.

Dalším krokem bylo ošetření problematických míst zřetelně narušených působením síranů, kde byla omítka odstraněna a podklad s rozpadavým zdivem byl opraven, ošetřen proti solím a zpevněn silikátovými prostředky.

Dále byla doplněna jádrová omítka, reprofilovány poškozené hrany a profilace omítek. Následně byl celý povrch sjednocen omítkou z hydraulického vápna zrnitosti 0-1mm. Před odstraňováním poškozených omítek bylo nezbytné provést jejich dokumentaci a u tažených profilů byly zhotoveny šablony.

Izolace nášlapných ploch balkonů

S řešením omítek souvisely opravy všech vodorovných izolací a nášlapných vrstev balkonů a teras v celkové ploše cca. 675 m 2 . Bylo odstraněno kompletní původní souvrství podlah, nosné ŽB konstrukce byly sanovány (jak podlahy, tak podhledy), plochy nad vytápěným prostorem byly zatepleny, dále byly provedeny nové spádové vrstvy s vložením KARI sítí, následně byly provedeny hydroizolace s vytažením na stěny, a nakonec byly plochy zadlážděny a byly provedeny keramické sokly v celkové délce cca 650m. U balkonů se zídkou byly osazeny nové terasové vpusti s ležatými odtoky.

Nové dešťové svody

Původní prejzové římsy a stříšky o ploše cca 650 m2 byly vybourány vč. původních spádových podkladů, byly vytvořeny nové spádové vrstvy. Veškeré prostupy byly zaslepeny, nové dešťové svody neprocházejí skrz římsy, ale obíhají ji.
Následně byla provedena polymercementová hydroizolační vrstva včetně vytažení na přilehlé zdivo a položeny dolní prejzy (háky) a horní prejzy (kůrky) do maltového lože.

Zábradlí balkonů

Stávající zábradlí balkonů a teras z rovných či obloukových prvků v celkové délce cca        260 m, držáky vlajek a tyče na závěsy byly kompletně repasovány. Zámečnické prvky byly demontovány, kompletně opískovány, chybějící části doplněny, celoplošně „šopovány“ a následně provedeny nové barevné povrchy stříkáním. Zámečnické prvky byly pak zpětně namontovány za pomocí nových kotvících prvků.

Restaurování soch

Ve čtvrtém patře hlavního průčelí jsou nad masivní římsou vysoké reliéfy s putti. Čtyři dvojice tvoří pilastry ústředního rizalitu a dvě figury zdobí nárožní pilastry průčelí. Na základě provedeného průzkumu a posouzení stavu soch bylo rozhodnuto, že sochy kryté rizalitem budou zachovány a restaurovány. Sochy na nárožích byly nahrazeny kopiemi. Restaurátorské práce a zhotovení nových soch byly svěřeny odborné restaurátorské společnosti.

Na závěr je nutno zmínit že stavba byla prováděna za plného provozu porodnice, bylo nutno zabezpečit oddělení provozu stavby a provozu porodnice a dále bylo nutno zachovat přístup sanit pro urgentní příjem. Celý průběh stavebních prací byl dozorován odborným pracovištěm NPÚ.


Stejnou péči dostane i váš dům.

Volejte zdarma 800 900 963.
www.vexta.cz