Jak insolvence zastavila žalobu a vznikla škoda 80 000 Kč

Insolvenční řízení řešené formou oddlužení je de facto soudní ochrana dlužníka. Pokud se vlastník jednotky dostane do situace, kdy není schopen splácet své závazky, a exekuce a žaloby se na něj hrnou ze všech stran, bývá úpadek oddlužením jeho jediným rozumným řešením.

Co insolvence vlastníků znamenají pro výbor SVJ a celé společenství

Pokud se dlužník (budoucí úpadce) dostane do situace, kdy je pro něj rozumnější nebo pohodlnější požívat ochranu soudu před věřiteli a splatit min. 30 % svého dluhu dle aktuálně platného insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., má z poloviny vyhráno.

Aby mu soud vydal rozhodnutí o úpadku oddlužením, musí splnit několik podmínek. Tou nejzásadnější je, že svou insolvencí musí sledovat poctivý záměr. Nesmí úpadku využít s úmyslem, že si nabere dluhy, řekne si o insolvenci, splatí pouhých 30 % a všem okolo se vysměje do očí. Druhá podmínka je doložení příjmů na následujících 5 let, které po odečtení nezabavitelného minima a výživného vystačí k pokrytí minimálně 30 % dluhu. Neznamená to ovšem, že příjem nad těchto 30 % si může dlužník nechat. Není výjimkou, kdy dlužník v této pětileté lhůtě uhradí celých 100 % přihlášených pohledávek jednoduše proto, že má buď majetek, např. jednotku v SVJ, nebo mu jeho příjem k úhradě dluhu vystačí.

Co je přihlášený dluh

Nejčastěji návrh na vydání úpadku podává dlužník sám na sebe. Musí sepsat všechny své závazky, tedy firmy, osoby a instituce, kterým dluží. Uzná-li soud, že byly splněny všechny podmínky, vydá usnesení, jímž úpadek řešený formou oddlužení povolí. Dnem uveřejnění v insolvenčním rejstříku začíná všem věřitelům běžet obvykle 30denní lhůta k přihlášení svých pohledávek. Po uplynutí této doby mají všichni nepřihlášení věřitelé smůlu.

SVJ by v tomto případě měla být na pozoru a nezapomenout přihlásit i pohledávku (poplatky, zálohy atp.), která je ve splatnosti v měsíci vydání usnesení. Pokud dlužník tuto pohledávku neuhradí, a bude nepřihlášená, nebude ji posléze již kam přihlásit a SVJ vzniká škoda. Přihlášení všech pohledávek po splatnosti je samozřejmé.

Poctivost dlužníka soud zkoumá i porovnáním seznamu věřitelů, který dlužník sepsal sám, se seznamem přihlášených pohledávek. Nepřihlášené pohledávky propadají, a pokud dlužník ukončí svůj proces řádně, zanikají úplně a v celé šíři. A to je opět past na výbory, kdy se z takové nepřihlášené pohledávky stává přímá škoda s plnou osobní a majetkovou odpovědností členů výboru statutárního orgánu dle § 159 ods. 3) zákona  č. 89/2012 Sb..

Nelze se pak divit členům společenství, že takto vzniklé škody chtějí po výborech uhradit. Výmluvy, že o insolvenci nebo exekuci výbor nevěděl, již nějakou dobu opravdu neobstojí. Sledovat insolvenční rejstřík a exekuce v katastru lze velmi pohodlně se službou RejstrikySVJ.cz.

Co s nepřihlášenými pohledávkami

Pokud úpadce své soudem stanovené povinnosti řádně plní, ukončí svůj proces oddlužení tak, že z něj po 5 letech vyjde bez dluhů i věřitelů. Jednou z podmínek řádného plnění je, že úpadce v době oddlužení nemůže vytvářet další nesplacené dluhy. V opačném případě by mohl soud jeho úpadek zrušit a provést naopak konkurz, tj. zpeněžení veškerého majetku dlužníka.

Jak to probíhá v praxi

Pokud řádně vymáháte pohledávky společenství, exekujete nebo žalujete, volíte správný postup. Jakmile ovšem soud rozhoduje o vašich návrzích a je mu známo, že na dlužníka je nebo byl podán návrh na úpadek, vaší vymáhací činnost vám jednoduše zastaví a odkáže vás na uspokojení v rámci insolvenčního řízení. Smůlu nebo rovnou škodu máte, pokud 30 denní lhůta k přihlášení již uplynula.


Kde lze hlídat exekuce a insolvence, abyste nepromeškali termín

Za poplatek:
Advokátní služba RejstrikySVJ.cz monitoruje každý týden oba důležité rejstříky, tedy jak katastr, tak insolvenční rejstřík. Je-li vydán úpadek na vlastníka s lhůtou k přihlášení, dává vám vědět až na šest emailů, které si sami zadáte – celému výboru, správci, účetnímu nebo vašemu právníkovi. Je-li do katastru nemovitostí zapsána exekuce a jiné změny, posílá odkaz na výpis jednotky s vyznačenou změnou. Ceny jsou od 10 do 16 Kč bez DPH/měsíc za jednotku.

Zdarma:
Pro insolvence je veřejně dostupný insolvenční rejstřík. V něm při kontrole musíte týden co týden ručně vkládat jména všech vlastníků v domě a kontrolovat, zda-li na některého z nich není vyhlášen úpadek formou oddlužení nebo konkurzu. A to jak u fyzických a právnických osob, které mohou v domě vlastnit jednotky, tak u obou manželů. Máte -li tedy 50 vlastníků, musíte ručně vložit 50 jmen. Insolvenční soud zapíše rozhodnutí o úpadku do tohoto rejstříků a tímto momentem vám začíná běžet 30 denní lhůta na přihlášení pohledávky společenství do insolvenčního řízení.

Pro exekuce neexistuje exekuční rejstřík, kde by byly opravdu všechny exekuce. Dobré ale je, že všechny exekuce, které se týkají podstaty vlastnictví jednotky, se zapisují na výpisy jednotek do katastru nemovitostí. Opět je proto nutné týden co týden proklikat výpisy postupně všech jednotek v domě a sledovat změny a zápisy přímo na jednotkách v katastru. Máte-li tedy 50 jednotek, musíte proklikat všech 50 výpisů. V případě, že máte exekuční titul, je povinností řádného hospodáře se k této exekuci připojit. Na pořadí záleží. Čím později se připojíte, tím méně můžete z výtěžku exekuce prodejem jednotky pro váš dům získat. Pokud jste za zdržení odpovědní vy, způsobujete škodu.

Na co si dát pozor

Na služby, které monitorují jen a pouze katastr nemovitostí a ignorují insolvenční rejstřík. Je nutné si uvědomit, že lhůta 30 dnů je k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení velmi krátká a ze zákona začíná běžet dnem uveřejnění v insolvenčním rejstříku. Do katastru se zápisy dostanou, jen pokud dlužník uvede jednotku v rámci prohlášení o majetku. Pokud tak neučiní, katastr bude mlčet. I pokud dlužník uvede bytovou jednotku v soupisu majetku, a insolvenční soudy katastr informují, nemají k předání informace určenou jakoukoliv lhůtu. Z praxe víme, že jsou více než časté případy, kdy je do katastru nemovitostí zapsána poznámka o vydaném usnesení o úpadku s výrazným zpožděním. Mnohdy i po 30denní lhůtě pro přihlášení.

Monitorujte proto oba rejstříky, každý slouží pro jiný účel a každý má své lhůty, které nelze spojit. Nutno podotknout, že odpovědnost soudů za zdržení zápisu úpadku do jiného rejstříku než toho primárního – insolvenčního, nelze nijak dovozovat ani vymáhat.

Stáhněte si celé číslo 2/2017 pro více informací!