5 důležitých kroků při změně dodavatele energií

Většina dodavatelů energií, elektřiny nebo plynu, mění ceníky s příchodem nového roku. Možná o změně dodavatele uvažujete, ale stále jste se nerozhodli. Pamatujte si tedy, že cena není vždy rozhodující, a budete-li dodavatele měnit, je dobré držet se těchto pěti základních kroků.

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ

Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Jakmile se pro změnu dodavatele rozhodnete, je dobré srovnat si nejen cenové nabídky, ale také obchodní podmínky. Pro snadné porovnání cenových nabídek můžete využít například kalkulátory na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tak zjistíte, zda má pro vás změna smysl.
Je také třeba si ověřit, zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou (do určitého data), nebo na dobu neurčitou, kterou můžete ukončit po smluvené výpovědní lhůtě (max. 3 měsíce). Pokud byste smlouvu ukončili předčasně, hrozily by vám smluvní sankce, což je velmi nevýhodné.

Výběr vhodného dodavatele

I když naleznete více výhodnějších nabídek, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jednoho dodavatele s nejlepší cenou. Důležité pro výběr dodavatele jsou i reference, neboli pověst nového dodavatele, ale také například jeho finanční stabilita. Za jednu z důležitých vstupních informací lze považovat přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem (naleznete na webu ERÚ).

Mezi zásadní měřítka srovnání patří obchodní podmínky uvedené obvykle na webech dodavatelů. Obsahují zejména ujednání o době trvání smlouvy (doba určitá, neurčitá; výpovědní doba), jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné. Dále zde naleznete výčet smluvních sankcí a poplatků, úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky), práva a povinnosti smluvních stran, zda bude změna dodavatele zpoplatněna (měla by být zdarma!), způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu.

Podpis smlouvy

Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Ta zahrnuje služby několika subjektů sdružené pod jednu smlouvu, a tak zjednodušuje životy nám běžným spotřebitelům.

Před definitivním podpisem smlouvy je nezbytné si ji důkladně pročíst, včetně platného ceníku a platných obchodních podmínek.

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy nově vybranému dodavateli plnou moc k zastupování v rámci procesu změny dodavatele energie. Nový dodavatel pak může vyřídit některé kroky za vás.

Pro případ pozdější reklamace je vhodné zapsat si jméno osoby, se kterou jednáte, a uchovávat si veškerá potvrzení o odeslání či kopie dalších dokumentů.


Upozornění:
Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory obchodníka nebo distančním způsobem (např. u vás doma, nebo telefonicky či mailem), máte právo na odstoupení od smlouvy a výpověď  bez udání důvodu:

  • odstoupením na základě občanského zákoníku § 1829 – do 14-ti dnů od podpisu smlouvy,
  • výpovědí do 15-ti dnů od zahájení dodávky podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona (výpovědní doba je 15 dnů a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi).

Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc k zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká. Proces trvá dle výpovědních dob v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou. Ukončování smluv uzavřených na dobu určitou je závislé na délce jejich trvání.

V případě, že se rozhodnete nepodepsat plnou moc k zastupování v procesu změny dodavatele, budete si muset celý proces vyřídit sami. Soupis nutných kroků a dalších probíhajících činností a jejich návazností je uveden ve vyhláškách o pravidlech trhu.

Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie nový dodavatel. O tom by vás měl informovat, stejně jako o datu, od kterého jím byla dodávka skutečně zahájena. Je nutné přesměrovat vaše platby za energii na bankovní konto nového dodavatele. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.