Jak dlouho zpětně může SVJ vyžadovat dluh vlastníka za nepřiznané osoby v bytě?

V našem SVJ vznikl dluh jednoho vlastníka tím, že zhruba 6 let nehlásil změny v počtu osob užívajících byt. Stabilně hlásil o dvě osoby méně. Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu těchto dlužných odvodů do fondu za úhradu služeb spojených s užíváním bytu (osvětlení v domě, popelnice, úklid apod.)? Děkuji za odpověď, Ing. Vladimír Koňák, Praha 9.

Odpovídá Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz

Právní poradna magazínu Výbor

Předpokládám, že v daném případě bylo řádně vyhotoveno vyúčtování, v rámci kterého byly vyúčtovány skutečné náklady na službách oproti předpisovým platbám. Lze si jen těžko představit, že by bylo reálné otevřít otázku již vyúčtovaných nákladů na služby, (vycházím ze skutečnosti, že bylo účtováno o dvě osoby méně.

Z dotazu toto nevyplývá), a to i s ohledem na skutečnost, že všechny služby nemusí být účtovány podle kriteria –  dle počtu osob v jednotce bydlících. Pro bližší posouzení situace by bylo vhodné se seznámit s veškerými podklady, které jsou k danému případu k dispozici.

Pakliže porušování povinnosti ze strany vlastníka stále trvá, doporučuji jej  řádně písemně vyzvat ke splnění jeho povinnosti v souladu s platnou právní úpravou, pod hrozbou sankce, kterou zákon č. 67/2013 Sb. o službách za nesplnění této  povinnosti v ustanovení § 13  stanoví, případně za prokazatelné porušení povinnosti lze sankci již přímo uložit.

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze uplatnit pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb. ve výši uvedené ve stanovách nebo neexistuje-li ujednání ve Stanovách, tak  v částce ve  výši 50,- Kč denně.

Pokud je prokazatelné, že v předmětném bytě bydlí osoby, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři kalendářní měsíce v jednom kalendářním roce, lze nastavit předpisové platby v souladu s touto skutečností tak, aby existoval podklad pro případné vymáhání neuhrazených plateb.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.