Jak postupovat, když se vlastník rozhodne neplatit finance do fondu oprav?

Dnešní dotaz se věnuje dlužícím vlastníkům, kteří neplatí zálohy buď vůbec nebo až těsně před podáním žaloby pro jejich úhradu. Těchto dotazů přišlo hned několik, a tak se v odpovědi dozvíme, jak postupovat i v případě, že ve stanovách nemáte schválené penále za neplacení záloh.

Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Dle § 1180 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu, nebylo-li určeno jinak.

V případě, že vlastník neplatí tyto příspěvky, vzniká společenství vůči tomuto dlužníkovi nárok na úrok z prodlení ve výši sjednané ve stanovách, jinak na úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., tedy ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšení o sedm procentních bodů. V současné době přitom činí výše zákonného úroku z prodlení částku 8,05 % ročně.

V první řadě je pak potřeba dlužníka vyzvat k úhradě dluhu a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jeho zaplacení, a to zejména s ohledem na ustanovení dle § 142a občanského soudního řádu, dle kterého je výzva k úhradě dluhu podmínkou pro to, aby (nezaplatí-li dlužník svůj dluh a společenství proto nezbyde než jej vymáhat soudně) byla společenství v soudním řízení přiznána náhrada nákladů řízení.

Výzvu doporučuji zaslat doporučenou poštou, aby bylo možné soudu prokázat její odeslání a společenství mohla být přiznána náhrada nákladů řízení. Pokud dlužník nezaplatí ani v náhradní lhůtě (která by tedy neměla být kratší než sedm dní po odeslání výzvy) doporučuji bezodkladně podat žalobu na zaplacení, a to nejlépe formou návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, u kterého je (oproti standardní žalobě) snížený soudní poplatek.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.