Jak na kácení stromu, který ničí dům i chodník

U našeho paneláku je v těsné blízkosti domu strom. Jeho větve jsou velké a poškozují novou fasádu. Kořeny zasahují do chodníku, který je na našem pozemku a ten nyní začíná ohrožovat lidi v chůzi (vymknutí kotníku, možný pád atd.) Protože je kmen měřený ve výšce 130 cm víc jak 1 metr, musí SVJ žádat o povolení k jeho odstranění. Pokud ho nedostaneme, máme se obrátit na soud? Jedná se o poškození našeho majetku, i když strom je bohužel také náš, a hlavně o ohrožení zdraví? Petr Čermák, Praha 4

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není třeba ke kácení dřevin povolení, je-li jejich stavem zřejmě bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

V daném případě se zřejmě nejednábezprostřední ohrožení života, zdraví ani hrozbu škody značného rozsahu. Je proto k pokácení stromu nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, a to vzhledem k tomu, že (jak správně tazatel uvádí) obvod kmenu stromu ve výšce 130 cm nad zemí je více než 80 cm. V případě, že správní orgán o žádosti rozhodne tak, že ji zamítne, je proti takovému rozhodnutí  přípustné odvolání k nadřízenému správnímu orgánu. Pokud odvolací orgán odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, je možné proti tomuto rozhodnutí odvolacího orgánu podat žalobu dle soudního řádu správního a domáhat se u soudu zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu. Žalobu lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Žaloba se podává u místně příslušného krajského soudu.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.