Jak řešit, když hmyz z bytu obtěžuje sousedy

Jedna rodina v našem domě pěstuje exotická zvířata, k jejichž krmení používá živé cvrčky. Poslední dobou se několikrát stalo, že cvrčci z jejich bytu unikli a migrovali do bytu pod nimi. Majitelka tohoto bytu si stěžuje a žádá, aby výbor tuto situaci řešil. Již dvakrát jsme majitele bytu, od kterého cvrčci pochází, upozornili a dopisem vyzvali, aby situaci řešil. Bezvýsledně. Můžete nám poradit, jak postupovat? Dotaz: Jiří Russ

Odpovídá: JUDr. Martin Bareš, advokát z ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Vámi popisovaný případ lze podřadit pod zákonný příkaz vlastníkovi zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) zvířata resp. hmyz vniká na jinou nemovitou věc jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání jiné nemovité věci ve smyslu ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Kdy může spor SVJ řešit

Podstatná je však informace, že ke vnikání cvrčků dochází pouze do sousedního bytu. Aby se SVJ mohlo aktivně angažovat ve sporu, například negatorní (zápůrčí) žalobou ve smyslu ust. § 1042 OZ vedoucí k tomu, aby se vlastník-chovatel zdržel všeho, co působí vnikání hmyzu mimo jeho byt, je třeba, aby tak SVJ činilo při správě společných prostor a docházelo ke vnikání cvrčků i do společných prostor.

Co na to Nejvyšší soud

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 3269/2010, jehož závěry jsou využitelné i pro novou právní úpravu: „Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání negatorní žaloby ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. (nyní 1042 OZ) proti osobě, která neoprávněně zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu, a to i tehdy, je-li takovou osobou jeden z vlastníků jednotek a má-li k neoprávněnému zásahu do práv ostatních vlastníků jednotek ke společným částem domu docházet tím, že tato osoba užívá jí vlastněné jednotky v rozporu se zákonem. Podstatné pro posouzení legitimace společenství k podání negatorní žaloby je to, zda dochází k neoprávněnému zásahu i ve vztahu ke společným částem domu, či zda se takový zásah týká výlučně práv k některé jednotce (popř. více jednotkám), aniž dochází k zásahu do práv ke společným částem domu.“

Unikají cvrčci i do společných prostor?

Dokud nebude docházet ke vnikání cvrčků do společných prostor, nemůže se SVJ úspěšně domáhat zdržení se této činnosti po vlastníkovi-chovateli prostřednictvím civilní žaloby. Tento prostředek ochrany práva může (zatím) využít pouze dotčená sousedka.

Pokud by ale bylo zjištěno, že hmyz vniká do sousedního bytu například prostřednictvím zařízení vzduchotechniky (či kterékoli jiné společné části domu), které je ve smyslu ust. § 6 písm. g) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím ve spojení s ust. § 1160 OZ společnou částí domu, kterou spravuje SVJ, bude SVJ aktivně legitimováno vůči vlastníkovi-chovateli domáhat se soudně, aby se zdržel vnikání hmyzu do společných částí domu.

případě úspěchu u soudu s negatorní žalobou a pokračujícím porušováním povinnosti vlastníka-chovatele zdržet se vnikání hmyzu do společných prostor, je následně krajní možností nucený prodej jednotky vlastníka-chovatele ve smyslu ust. § 1184 OZ.