Právní poradna: Jaké pravomoci má kontrolní komise?

Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů.

Odpovídá Mgr. Jan Bauer, právní analytik

Z dotazu nevyplývá, zda se jedná o SVJ vzniklé dle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. či o SVJ vzniklé dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V případě, že se jedná o SVJ vzniklé dle zákona č. 72/1994 Sb. je nutné konstatovat, že kontrolní komise nebyla povinně zřizovaným orgánem SVJ. Tedy v případě, že SVJ nerozhodlo o jejím zřízení, kontrolní komise být zřízena nemusela (viz § 9 odst. 7 a odst. 14 písm. c) zákona č. 72/1994 Sb.). Stěžejní jsou v tomto směru tedy stanovy SVJ, ze kterých lze zjistit, zda byla kontrolní komise jako orgán SVJ zřízena či nikoli.  V případě, že kontrolní komise byla zřízena, musí stanovy upravovat i její práva, povinnosti a způsob svolávání.

V případě, že se SVJ řídí tzv. vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb. v platném znění, je kontrolní komise upravena v čl. X. těchto vzorových stanov takto:

„Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména:

  1. a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,
  2. b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,
  3. c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
  4. d) může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
  5. e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.“

Pokud se pak jedná o SVJ vzniklé dle NOZ č. 89/2012 Sb., je situace obdobná. Je pouze na SVJ, zda kontrolní orgán zřídí, či nikoli. Pokud jej zřídí, vymezí současně ve stanovách jeho název, působnost, počet členů, jeho funkční období, jakož i způsob svolávání, jednání a usnášení. Rozhodující jsou tedy opět stanovy. Pokud stanovy neobsahují ustanovení o kontrolním orgánu, platí, že žádný kontrolní orgán zřízen nebyl. Pokud obsahují, musí současně obsahovat i vymezení působnosti kontrolního orgánu.

Čtěte také: Co se mění zákonem č. 104/2015?