8x o optimalizaci energetických nákladů

Odborný konzultant redakce Luděk Lošťák zodpovídá vaše dotazy na téma optimalizace energetických nákladů.

1. Je možné, aby dodavatel tepla v rámci CZT úplně znemožnil odpojení od CZT? Je možné, aby dodavatel nevyhověl požadavku SVJ o odpojení?

V principu každý dodavatel tepla má své smluvní podmínky, za kterých je ochoten ukončit provoz či dodávky tepla, pokud jsou ze strany nájemce splněny. V případě velkých dodavatelů je tato situace složitější o to, že mají vázané investice do energetických dodávek v podobě instalovaných kotelen s konkrétním výkonem a optimalizovanou dodávkou tepla pro určitý objem odebírané energie. U těchto případů je pro dodavatele tepla nerentabilní povolit odpojení od dodávek dříve, než se umoří samotná investice, která může být rozpočítána v ekonomické návratnosti až na 30 let. Z toho důvodu dodavatel logicky nedovolí odběrateli svévolné odpojení od soustavy. O těchto podmínkách je vždy potřeba jednat a podívat se na zcela konkrétní podmínky smluvního vztahu s dodavatelem energií. Proces odpojení a vybudování vlastního zdroje tepla podléhá stavebnímu zákonu a zákonu o ochraně ovzduší. Nově i zákonu o hospodaření s energiemi, kde se posuzuje využívání primární energie. Pokud je CZT s obnovitelným primárním palivem, je takové odpojení velmi obtížné; novým zdrojem by musel být taktéž zdroj s obnovitelným palivem.

2. Je vlastní provoz kotelny energeticky a finančně úspornější řešení než odběr tepla od dodavatele CZT?

Vlastní provoz kotelny je třeba vnímat v položkách prvotní investice a provozních nákladů. V první řadě je to cena samotné technologie, která logicky stárne a její hodnota v rámci opotřebení klesá společně s účinností. Dále je třeba posoudit, jaký typ paliva je primárně k provozu kotelny využíván. Pokud se bude jednat o technologii z obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo, fotovoltaika či solární systémy), lze uvažovat o ekonomicky zajímavém řešení pouze v případě, že se poměrná část investice rozpočítá mezi větší počet bytů. Atraktivní řešení to může být pro 25–40 bytů, v závislosti na typu technologie. Dále je tu položka provozních nákladů na údržbu a opravy, pravidelné prohlídky a případné optimalizace soustavy v průběhu topných sezón, včetně nastavení na různé klimatické podmínky, které se mění. Zde se primárně jedná o seřizování a údržbu, což vyžaduje odborný servis dodavatele. Nastává otázka, zda tyto položky, které tu prezentujeme zjednodušeně, budou finančně výhodnější oproti současným nákladům za teplo od dodavatele CZT. Vždy se musí porovnávat veškeré náklady související s provozem nového zdroje, včetně odpisů (i když zdroj pořídili z fondu oprav). Tuto úvahu je třeba detailně propočítat a na zcela konkrétní požadavky připravit konkrétní řešení.

3. Vyplatí se investovat do vlastní kotelny? Kdy?

Ano, pokud je vše ekonomicky výhodnější i z dlouhodobého hlediska. Je potřeba připravit rozpočet na konkrétní počet bytových jednotek a možnosti uplatnitelných technologií, a porovnat ho s dodávkami tepla od dodavatele CZT. Tzn. je třeba připravit energetický audit a min 2–3 různé varianty řešení. V případě, že se tak odběratel rozhodne, je třeba začít právě energetickým auditem, který vypracuje nezávislý odborník. Je nutné myslet na environmentální a technické řešení výstavby plynové kotelny, která ale nemusí být ve stavebním řízení vždy povolena.

4. Které technologie jsou dnes ekonomicky výhodnější z hlediska optimalizace dodávek tepla?

Odpověď na tuto otázku nelze postavit zcela jednoznačně. Na to je třeba posuzovat více parametrů, a jak již bylo napsáno výše, musí se vycházet z ekonomického propočtu, který připraví odborník v podobě energetického auditu. Lze uvažovat o tom, že obnovitelné zdroje jsou novým trendem v oblasti dodávek tepla, a tyto budou pro vlastníky SVJ více a více zajímavějším řešením.

5. Jak získat výhodnější dodávky energií pro provoz plynové kotelny nebo tepelného čerpadla?

Dodávka paliv je vždy složena z několika položek: z ceny paliva, různých distribučních poplatků, poplatků regulátora, ekologické daně až po různé tarifní třídy. U malých kotelen či provozů se více vyplatí CZT připojení, než když si bude odběratel zřizovat vlastní kotelnu. Bude tak nakupovat v maloodběru s vyšší sazbou paliva i distribuce, než tomu bude u velkoodběratelů. Není vždy jednoznačně řečeno, že se CZT nemusí vyplatit.

6. Jsou zde technická úskalí či překážky, na které by si mělo dát SVJ pozor při výběru dodavatele tepla?

Primárně se jedná o dodávku paliva složenou z ceny tepla a distribuce. Dodavatelé dělají kalkulace na určitou rezervovanou hodnotu tepla, odběratelem objednanou dopředu. Cena závisí na typu kotelny CZT. Pokud tedy objednatel nakupuje teplo podle poslední topné sezóny, a není schopen nalézt úsporné opatření na snížení nákladů budovy, je jasné, že jeho pořizovací náklady se budou v následném období podobat tomu, co bylo za období předešlé. Odběratelům doporučujeme přečíst si cenové rozhodnutí ERU č. 2/2013 a dále pasáže teplárenství z Energetického zákona 458/2000 Sb. Určitě vás překvapí, jaká má práva a povinnosti dodavatel tepelné energie a jaká odběratel. Čtení to není záživné, ale odběratele může ochránit od nepříjemností se špatnou volbou dodavatele nebo problému s tím stávajícím.

7. Je možné nahradit CZT jinými technologiemi v rámci instalace vlastní kotelny?

Ano, je to možné, pokud tyto technologie nebudou znečišťovat ovzduší emisemi více, než je tomu za současného stavu dodávek tepla od CZT. Nicméně to je již předmětem individuálního posouzení a zpracování energetického auditu v dané lokalitě pro danou nemovitost.

8. Je možné, aby SVJ bylo i provozovatelem vlastní plynové kotelny?

Ano, svým způsobem, pokud bude splňovat veškeré legislativní a technické podmínky provozování kotelny s uzavřeným pojištěním odpovědnosti a dalšími právními náležitostmi. V druhém případě lze využít služeb různých provozovatelů kotelen, kteří si veškerou odpovědnost za provoz a technickou správu převezmou na svá bedra. SVJ pak povedou velmi ekonomický provoz kotelny s mnohem lepšími nákupy paliv do kotelen, než když si tato paliva budou nakupovat sama. V některých případech může dodavatel těchto služeb nabídnout odběrateli i vybudování kotelny s postoupením investice, která náklady na stavbu a zřízení kotelny pro SVJ sníží.

Potřebuje váš dům vystavit štítek PENB? Máme pro vás slevu 2000 Kč!