Je možný prodej jednotky, když dlužník nesplácí dle splátkového kalendáře?

Prosím o radu. Je možné navrhnout soudu prodej jednotky dlužníka podle par. 1184 NOZ? Tento dlužník měl s námi sepsanou Dohodu a splátkový kalendář (nařízeno insolvenčním soudem v rámci oddlužení), ale naši dohodu neplní a dluhy se mu navyšují. Insolvenční soud jsme o tom informovali. Děkuji moc za odpověď. Václava Suchá.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Dle citovaného ustanovení může soud, a to na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky, nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. Toto ustanovení je obdobou ustanovení § 14 zrušeného zákona o vlastnictví bytů, které však v praxi zřejmě nebylo použito. Stejně tak zatím ani ustanovení § 1184 NOZ.

Odborná literatura se ale nicméně aplikaci tohoto ustanovení pro případ neplnění finančních závazků vlastníka jednotky vůči společenství staví spíše negativně. Tedy porušování finančních povinností nebude zřejmě postačovat k tomu, aby soud rozhodl o prodeji jednotky. V daném se navíc nejedná ani o porušování vykonatelné povinnosti uložené rozhodnutím soudu, ale (zatím) o porušování „toliko“ dohody o splátkovém kalendáři (jak uvádí tazatelka).

V daném případě tedy není dosud splněna ani základní podmínka pro aplikaci ustanovení § 1184 NOZ, tedy porušení povinnosti uložené vykonatelným rozhodnutím soudu. Podání žaloby dle § 1184 NOZ proto za daného skutkového stavu nelze doporučit.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.