Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ jednotliví vlastníci zapsaní na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Ale zapisovat se snad má výbor SVJ!? Ani náš správce neumí poradit. Můžete vnést do této problematiky více světla? Týká se nás (SVJ) povinnost registrace? Dotaz: Josef Palacký

Na právní dotaz odpovídá Mgr. Patrik BoháčekODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Evidence skutečných majitelů byla zřízena na základě z.č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„).

Předně je třeba uvést, že dle ust. § 29b AML zákona mají všechny právnické osoby povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Doba uchování údajů

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele uchovává právnická osoba po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) pak povinnost zápisu stanoví pro právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku a tedy tato povinnost na něj dopadá.

Kdo má být v evidenci zapsán

Pro zodpovězení druhé části dotazu, tedy kdo by měl být v evidenci zapsán, je třeba vyjít z definice skutečného majitele dle AML zákona, který stanoví, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je u společenství vlastníků jednotek fyzická osoba:

  1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
  2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
  3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Pokud ve společenství vlastníků jednotek tedy není osoba mající rozhodující vliv či vlastník jednotky, který by měl více než 25% hlasovacích práv (nebo byl příjemcem více než 25% prostředků), pak bude třeba zapsat členy statutárního orgánu, tedy výboru.

Čtěte také další odpovědi na vaše dotazy.