Právní poradna: Kamerový systém

Je k umístění kamerového systému v domě potřeba souhlas všech vlastníků, nebo stačí nadpoloviční většina přítomných na členské schůzi, která je usnášeníschopná? Dotaz: St. Navrátilová

Odpovídá: Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik

Předně je nutné zdůraznit, že v případě instalace kamerového systému do společných prostor domu, je SVJ jako správce osobních údajů povinno splnit informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, což je konstatováno i podrobně rozebráno v bodě 9 Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2016. Tedy za situace, že SVJ rozhodne o tom, že v domě bude instalován kamerový systém, je před zahájením provozu kamerového systému povinno všem obyvatelům domu oznámit, že bude zahájen provoz systému, a že ze strany SVJ bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. V podrobnostech odkazuji na citované stanovisko UOOU.

Pokud se jedná o otázku souhlasu s pořízením kamerového systému a jeho instalací v domě (nikoli tedy se zpracováním osobních údajů jednotlivých vlastníků jednotek v domě) je k přijetí takového rozhodnutí shromážděním SVJ nutný souhlas shromáždění podle úpravy ve stanovách. Není-li toto kvórum ve stanovách upraveno, uplatní se zákonná úprava dle § 1206 odst. 2 NOZ, tedy souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.