Někteří vlastníci neplatí za služby. Vzniklý dluh rozpočítává správce mezi nás ostatní!

Můj dotaz se týká dlužníků v domě, kteří neplatí za společnou spotřebu SVJ. Většina z nich byty pronajímá, na schůze nechodí, a je jich tolik, že se usnášeníschopná schůze ani nesejde. Doposavad takto vzniklé dluhy správcovská firma rozpočítala mezi nás ostatní a my je museli uhradit. Teď to hrozí znovu, ale my, co platíme v pořádku, nechceme platit za ty, kteří na to kašlou (peníze mají minimálně z pronájmu příslušného bytu). Jaké je prosím řešení naší situace? Děkuji, Ivana Wüsterlová, Chomutov.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že vlastník jednotky neplatí platby na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), doporučuji předně důsledně a důrazně vymáhat takto vzniklé dluhy, a to včetně příslušenství, tedy úroku z prodlení a nákladů spojených s vymáháním dluhu.

Mám za to, že v případě skutečně včasného a efektivního vymáhání může společenství v poměrně krátké době disponovat exekučním titulem a svoji pohledávku následně uspokojit exekučním prodejem jednotky ve vlastnictví neplatiče.

V případě prodeje jednotky, jejíž vlastník nehradí platby na služby, je pro společenství zásadní, že osoba, která jednotku nabývá, přejímá také závady váznoucí na věci, které mohla a měla zjistit. Takovými závadami jsou i dluhy na platbách za služby.

Nový občanský zákoník přitom současně stanoví převodci povinnost, aby doložil nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou.

Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, navíc převodce ručí osobě odpovědné za správu domu. Z této povinnost převodce vyplývá i povinnost osoby pověřené správou domu, aby takové potvrzení vystavila.

Dle platné právní úpravy tedy dluh přechází na nabyvatele a převodce ručí za úhradu dluhu, ovšem pouze za podmínky, že takový dluh je uveden v potvrzení. Pokud ovšem převodce takové potvrzení nabyvateli nepředloží a nabyvatel na předložení nebude trvat, dluhy na něj i tak přecházejí, neboť i když o jejich existenci objektivně nevěděl, stalo se tak pouze jeho liknavostí, která jde k jeho tíži, neboť o dluzích se měl a mohl dozvědět tím, že by trval na předložení potvrzení, případně si potvrzení sám vyžádal od osoby odpovědné za správu domu.

Tazatelce proto doporučuji apelovat na statutární orgán společenství, aby monitoroval převody jednotek v domě a případné dluhy na službách vymáhal nejen po původních vlastnících – neplatičích, ale z titulu ručení také po nových vlastnících jednotek.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.