Kooptace nového člena do výboru SVJ

Náš výbor je tříčlenný. Jeden člen ze zdravotních důvodů k 30. 10. odstoupil. Protože zájem projevil jeden vlastník, kooptovali jsme ho do výboru a vše stvrdili zápisem z výborové schůze, máme úřední jmenování. Udělali jsme to proto, že už v 5/2020 budou řádné volby a do té doby chceme zájemce o práci ve výboru udržet. Ptám se ale: 1) Lze kooptovat vlastníka do výboru s jeho souhlasem do doby řádných voleb? Ve Stanovách to nemáme uvedené. Dopustili jsme se chyby? 2) Lze na půl roku pracovat se stávajícím Výpisem z rejstříku, a to až do řádných voleb? Dotaz: Zdeněk Váňa.

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že ve stanovách není otázka kooptace členů výboru nijak řešena, aplikuje se právní úprava, tj. § 246 odst. 2 (ve spojení s § 1221) občanského zákoníku, dle kterého mohou členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.

Pokud tedy byly splněny podmínky vyžadované zákonem, tj. stanovy nevylučují kooptaci a počet (zbývajících) členů výboru nepoklesl pod polovinu, lze náhradní členy kooptovat a jedná se o postup, který je v souladu se zákonem.

Kooptace člena a zápis do rejstříků

Dle § 11 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících, musí být návrh na zápis do rejstříku podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, tedy v daném případ po kooptaci nového člena výboru.
Výbor tedy má povinnost podat návrh na změnu zápisu v rejstříku společenství vlastníků jednotek, tj. výmaz člena výboru, který odstoupil a zápis kooptovaného člena, bez
zbytečného odkladu po kooptaci nového člena výboru a nikoli tedy „pracovat se stávajícím
výpisem“ jak je dotazováno.

Čtěte také: Co přinesl adaptační zákon ke GDPR