Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Jestliže poskytovatel nedoručí vlastníkovi včas vyúčtování, má právo na pokutu z prodlení podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.? Pokud vlastník v důsledku prodlení uplatní kromě žádosti o pokutu za opožděné doručení vyúčtování i opožděnou žádost o nahlédnutí do podkladů (vyúčtování doručeno v červnu, žádost o nahlédnutí uplatněna v červenci) a poskytovatel mu neumožní opožděné seznámení s podklady, jak se může bránit?

Jak má vlastník postupovat, pokud mu poskytovatel neuhradí pokutu za opožděné doručení vyúčtování na základě uplatněné žádosti? Má vlastník šanci vyhrát soudní spor? A co může dělat, když poskytovatel na dopisy a urgence neodpovídá?
Dotaz: Anna Pokorná

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že společenství vlastníků coby poskytovatel služeb dle zákona č. 67/2013 Sb. poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména nedoručí-li včas vyúčtování služeb), je vlastník jednotky coby příjemce služeb, oprávněn požadovat po společenství pokutu, ledaže by splnění povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka jednoty. O výši pokuty přitom rozhoduje společenství, jinak činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý prodlení.

Lhůta pro doručení vyúčtování

Pokud tedy (jak uvádí tazatelka) společenství nedoručilo vyúčtování služeb vlastníkovi jednotky do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, má vlastník jednotky nárok na pokutu ve výši podle rozhodnutí společenství, jinak ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.
Pokud tazatelka již společenství vyzvala k úhradě pokuty, ale toto na výzvu nijak nereagovalo, nezbude tazatelce než pokutu vymáhat u příslušného soudu. 
Pokud zaslaná výzva neobsahovala náležitosti dle § 142a občanského soudního řádu, doporučuji zaslat opakovanou výzvu s náležitostmi dle § 142a občanského soudního řádu a následně (neuhradí-li společenství ani přes opakovanou výzvu požadovanou pokutu) podat žalobu k příslušnému soudu.

Vymáhání soudní cestou

Šance vlastníka na úspěch v soudním sporu jsou vysoké, společenství se může bránit v podstatě pouze tvrzením, že splnění povinností ve stanovené lhůtě by nebylo spravedlivé nebo že k nesplnění lhůty došlo zaviněním vlastníka. Toto své tvrzení samozřejmě musí také dokázat.

Přečtěte si také: Jak chápat §1180 a vyúčtování na jednotku dle prohlášení vlastníka