Může BD zvolit kontrolora?

Jsme BD o 31 členech. Představenstvo na členské schůzi (měli plné moci téměř všech členů BD) zvolilo jako kontrolní orgán pouze 1 člena a vytvořilo funkci s názvem "kontrolor". Dle mého se jedná o rozpor se zákonem, ale představenstvo tento názor odmítá přijmout. Jak je to podle zákona? Dotaz: Michal Šimko.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 629 zákona o obchodních korporacích jsou orgány družstva: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise a d) jiné orgány zřízené stanovami. Kontrolní komise přitom dle zákona „kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva.“  Současně zákon ovšem uvádí, že v družstvu majícím méně než 50 členů se kontrolní komise nezřizuje, neurčují-li stanovy jinak.

Není-li kontrolní komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze. Záleží tedy na obsahu stanov tzv. malého družstva, zda tyto určují zřízení kontrolní komise či nikoli, či zda určují zřízení jinak nazvaného kontrolního orgánu. Pokud tedy v rámci tazatelem popisovaného procesu (cit: „zvolilo jako kontrolní orgán pouze 1 člena a vytvořilo funkci s názvem „kontrolor“) bylo na členské schůzi malého družstva přijato rozhodnutí o změně stanov spočívající v tom, že jako orgán družstva byl zřízen jednočlenný kontrolní orgán nazvaný „kontrolor“, jedná se o postup, který je v souladu se zákonem.

Čtěte rozhovor: Lukáš Masopust: Změnou prohlášení vlastníka se nám ulevilo