Může nový výbor odmítnout problematické smlouvy uzavřené svými předchůdci?

Tříčlenný výbor SVJ se rozpadl (stěhování, nemoc, složení funkce). Jak je to se závazky, které tento výbor nasmlouval? Přechází na nový výbor, i když práce ještě nebyly započaty? Původní výbor totiž nepostupoval podle stanov - výběrové řízení na projektanta, odsouhlasení částky za rekonstrukci, opakované hlasování o stavbě. Námitky proti postupu přecházel výbor mlčením a vlastníci byli apatičtí, protože členové výboru byli agresivní. Vlastníci, převážně staří lidé, chtěli mít klid. Námitky výbor ani nikdy nedal do zápisu. Může nový výbor odmítnout problematické smlouvy, zvláště ty, které nutně povedou ke značnému zadlužení vlastníků? Dotaz: Šlaisová Milena

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že společenství vlastníků (zastoupené původními členy výboru) uzavřelo smlouvy s třetími osobami, je jimi společenství vázáno i po změně v obsazení výboru. To zda při uzavírání smluv bylo postupováno v rozporu se stanovami je interní záležitostí společenství vlastníků a na platnost uzavřených smluv to v zásadě nemá vliv. Společenství je takové smlouvy oprávněno jednostranně ukončit z důvodů uvedených v zákoně nebo v konkrétní smlouvě, přičemž bez znalosti obsahu konkrétní smlouvy a okolností jejího uzavření se k možnosti jednostranného ukončení konkrétní smlouvy bohužel nelze blíže vyjádřit.

V každém případě však, pokud bývalí členové výboru postupovali v rozporu se stanovami (jak je uvedeno v dotazu) a jejich jednáním vznikla společenství škoda (typicky tím, že uzavřeli pro společenství nevýhodné smlouvy), odpovídají za tuto škodu bývalí členové výboru celým svým majetkem a společenství je oprávněno tuto škodu po nich vymáhat.