Může shromáždění hlasovat o bodu, který nebyl na pozvánce?

Na shromáždění vlastníků s většinovou účastí jsme mimo program schůze uvedený na pozvánce odsouhlasili i navýšení příspěvku do fondu oprav. Zajímalo by mne, zda je takto odsouhlasené usnesení o navýšení příspěvku do fondu oprav platné? Děkuji, Alena Landová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Problematiku rozhodování shromáždění o otázce, která nebyla uvedena na programu zasedání shromáždění, upravuje § 253 odst. 3 ve spojení s § 1221 občanského zákoníku, a to tak, že záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství.
Pouze tedy za situace, kdy na zasedání shromáždění jsou přítomni (osobně nebo v zastoupení) všichni vlastníci jednotek v domě, lze o zařazení této záležitosti na program jednání hlasovat.
V případě, že byť jen jeden z vlastníků by na shromáždění nebyl přítomen, případně by byť jen jeden ze všech vlastníků přítomných na shromáždění nesouhlasil se zařazením nové záležitosti na program jednání, j
e projednávání veškerých záležitostí mimo předem stanovený pořad zasedání vyloučeno.

Pokud by přesto došlo k jejich projednání a rozhodnutí o nich, bylo by takové rozhodování neplatné pro rozpor se zákonem. Otázkou je, nakolik mohou stanovy společenství upravit tuto problematiku jinak – odchylně od zákona, tedy např. tak, že pro možnost projednat dodatečně stanovený bodu programu zasedání shromáždění bude požadována pouze účast a souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech vlastníků jednotek v domě. Tedy, zda citované ustanovení je ustanovením kogentním či nikoli.

Osobně bych se přikláněl k těm názorům, dle kterých se stanovy nemohou od tohoto ustanovení zákona odchýlit, a to vzhledem k tomu, že účelem ustanovení je ochrana těch členů společenství, kteří se po seznámení s programem zasedání shromáždění uvedeným na pozvánce rozhodli, že se zasedání nezúčastní, neboť se na něm nebude projednávat nic podstatného, k čemu by měli potřebu se vyjadřovat a hlasovat.
Pokud tedy stanovy společenství v daném domě danou záležitost neupravují odchylně od zákona, je přijaté rozhodnutí o navýšení příspěvku neplatné. I v případě, že stanovy výslovně připouštějí projednat záležitost nezařazenou na program jednání v případě, že s tímto postupem bude vysloven souhlas určitou (ve stanovách stanovenou) většinou hlasů přítomných členů jednotek a této většiny bylo dosaženo, existuje významné riziko, že některý z vlastníků, který na zasedání shromáždění nebyl přítomen nebo který hlasoval proti dodatečnému zařazení citované záležitosti na pořad zasedání shromáždění, napadne rozhodnutí shromáždění žalobou k soudu.
Do doby než odpověď na povahu citovaného paragrafu nepřinese judikatura soudů, nelze o výsledku takového sporu bohužel vynést jednoznačný závěr.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.