Může SVJ požadovat úhradu nákladů za odstranění štěnic po majiteli jednotky?

Koncem června tohoto roku byl v některých bytech našeho domu o 78 bytových jednotkách zaznamenán výskyt štěnice domácí. Na tuto skutečnost reagoval výbor společenství vlastníků domu neprodleně objednáním dezinsekce u společnosti mající povolení krajské veterinární správy k výkonu veterinárních asanačních činností.

Na základě zjištěných skutečností vystavila asanační společnost posudek, ve kterém mj. určila původcem zamoření dvě bytové jednotky včetně doby rozmnožování štěnic v těchto jednotkách (8 měsíců). Vlastníci uvedených bytů výskyt štěnic výboru společenství nenahlásili.Prozatímní náklady na provedené asanační práce jsou v řádu desítek tisíc korun.

Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o radu. Má společenství vlastníků domu právní nárok na úhradu vzniklých nákladů za provedené asanační práce od vlastníků bytů určených jako původce zamoření: a) asanační práce provedené právě v jejich bytech,b) asanační práce provedené v celém domě? Děkuji, Mgr. Jiří Salva.

Reportaz_Jana_obermajerovaMgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Úvodem odpovědi lze uvést, že dle § 55 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace člení na:

a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Tuto běžnou dezinsekci je tedy povinen provádět vlastník bytu ve svém bytě a společenství při úklidu společných částí domu.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Pokud tedy dojde ke vzniku situace, kdy je potřeba provádět v domě speciální ochrannou dezinsekci (jedná se o zvýšený výskyt epidemiologicky významných členovců), má společenství vlastníků povinnost tuto provést, jinak se vystavuje riziku postihu za správní delikt dle § 92l zákona o ochraně veřejného zdraví, za což mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Dle platné právní úpravy je tedy společenství vlastníků povinno provádět speciální ochrannou dezinsekci, a to bez ohledu na náklady s tím spojené.

Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon společenství (nikoli jednotlivým vlastníkům jednotek), a to i v jednotlivých obytných místnostech (tedy bytech) a nebytových prostorech, mám za to, že náklady s tím spojené hradí společenství. Jedná se o náklady na správu domu ve smyslu § 1180 občanského zákoníku a § 7 nařízení vlády č.  366/2013 Sb., na které přispívají vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech, není-li stanovami určeno jinak.

Na náhradu nákladů spojených s provedením asanačních prací dle mého názoru společenství vůči vlastníkům jednotek nárok nemá, neboť v daném případě nelze uplatnit odpovědnost vlastníků za porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu § 2900 občanského zákoníku ani za porušení povinnosti stanovené zákonem ve smyslu § 2910 občanského zákoníku.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.