Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Může SVJ požadovat úhradu nákladů za odstranění štěnic po majiteli jednotky?

Koncem června tohoto roku byl v některých bytech našeho domu o 78 bytových jednotkách zaznamenán výskyt štěnice domácí. Na tuto skutečnost reagoval výbor společenství vlastníků domu neprodleně objednáním dezinsekce u společnosti mající povolení krajské veterinární správy k výkonu veterinárních asanačních činností.

Na základě zjištěných skutečností vystavila asanační společnost posudek, ve kterém mj. určila původcem zamoření dvě bytové jednotky včetně doby rozmnožování štěnic v těchto jednotkách (8 měsíců). Vlastníci uvedených bytů výskyt štěnic výboru společenství nenahlásili.Prozatímní náklady na provedené asanační práce jsou v řádu desítek tisíc korun.

Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o radu. Má společenství vlastníků domu právní nárok na úhradu vzniklých nákladů za provedené asanační práce od vlastníků bytů určených jako původce zamoření: a) asanační práce provedené právě v jejich bytech,b) asanační práce provedené v celém domě? Děkuji, Mgr. Jiří Salva.

Reportaz_Jana_obermajerovaMgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Úvodem odpovědi lze uvést, že dle § 55 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace člení na:

a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Tuto běžnou dezinsekci je tedy povinen provádět vlastník bytu ve svém bytě a společenství při úklidu společných částí domu.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Pokud tedy dojde ke vzniku situace, kdy je potřeba provádět v domě speciální ochrannou dezinsekci (jedná se o zvýšený výskyt epidemiologicky významných členovců), má společenství vlastníků povinnost tuto provést, jinak se vystavuje riziku postihu za správní delikt dle § 92l zákona o ochraně veřejného zdraví, za což mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Dle platné právní úpravy je tedy společenství vlastníků povinno provádět speciální ochrannou dezinsekci, a to bez ohledu na náklady s tím spojené.

Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon společenství (nikoli jednotlivým vlastníkům jednotek), a to i v jednotlivých obytných místnostech (tedy bytech) a nebytových prostorech, mám za to, že náklady s tím spojené hradí společenství. Jedná se o náklady na správu domu ve smyslu § 1180 občanského zákoníku a § 7 nařízení vlády č.  366/2013 Sb., na které přispívají vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech, není-li stanovami určeno jinak.

Na náhradu nákladů spojených s provedením asanačních prací dle mého názoru společenství vůči vlastníkům jednotek nárok nemá, neboť v daném případě nelze uplatnit odpovědnost vlastníků za porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu § 2900 občanského zákoníku ani za porušení povinnosti stanovené zákonem ve smyslu § 2910 občanského zákoníku.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.