Můžeme zpochybnit větu ve stanovách?

Výbor přidal při schvalování nových stanov do oddílu o hlasování per rollam větu: „Statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí.” Navržený bývalý předseda výboru byl po skončení funkčního období navržen na usnášeníschopné schůzi znovu do výboru, ale nebyl schválen dokonce ani při opakovaném hlasování (už to je nepřípustné), a podle přidané věty do stanov bylo vyhlášeno hlasování tímto způsobem a bývalý předseda byl tedy znovu zvolen. Podle této věty může výbor vyhlásit hlasování per rollam, kdykoliv nebude nějaký bod schůze schválen a může si vlastně dělat, co chce. Je možné tuto větu i toto zvolení nějak zpochybnit? Dotaz: Marcela Říhová.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Platná právní úprava v § 1210 občanského zákoníku stanoví, že rozhodnutí mimo zasedání shromáždění lze navrhnout tehdy, pokud není svolané shromáždění způsobilé se usnášet a dále tehdy, pokud to připouští stanovy.

Pokud stanovy daného společenství vlastníků obsahují ustanovení, dle kterého „může statutární orgán vypsat písemné hlasování na základě vlastního uvážení“, jedná se dle mého názoru o ustanovení, které skutečně umožňuje statutárnímu orgánu navrhnout, aby bylo hlasováno mimo zasedání shromáždění o jakékoli záležitosti.

Jak změnit znění stanov, se kterými nesouhlasím

Nicméně nemám za to, že toto ustanovení by umožňovalo výboru, aby si „dělal, co chce“, jak se obává tazatel. Výbor je oprávněn toliko nechat vlastníky jednotek hlasovat o jakékoli záležitosti formou per rollam. Je pak již ale na vlastnících, aby o takové záležitosti rozhodli. A jejich rozhodnutí může být samozřejmě odlišné od představy či očekávání výboru.

Byť tedy občanský zákoník v § 1209 umožňuje, aby přehlasovaný vlastník ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl (resp. mohl dozvědět), napadl rozhodnutí shromáždění (tedy i rozhodnutí o změně stanov spočívající ve vložení citovaného ustanovení), neměla by dle mého názoru taková žaloba u soudu naději na úspěch.

ČTĚTE TAKÉ: Může mít SVJ věcné břemeno?