Oprava balkonu – hradí SVJ nebo vlastník?

Ráda bych získala radu ohledně oprav balkonu, zda ji hradí SVJ nebo majitel. V § 1180 NOZ jsem se mimo jiné dočetla,že „..slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze,rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklady.“ Totéž zmiňuje i důvodová zpráva k výše uvedenému §. Kromě toho naše prohlášení dle zákona 72/1994 vymezuje balkon jako součást bytu. Jednám správně, když odmítnu platit opravu balkonu z prostředků SVJ? Nebo snad musíme prohlášení změnit? Děkuji za odpověď, Václava Suchá.

Reportaz_Jana_obermajerovaOdpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Tazatelka uvádí, že dle prohlášení vlastníka v jejich domě učiněného dle předchozí právní úpravy zákona č. 72/1994 Sb., je balkon vymezen jako součást bytu.

K tomuto lze uvést, že zákon č. 72/1994 Sb. byl zrušen s účinností od 1. 1. 2014, kdy dle přechodných ustanovení občanského zákoníku – § 3028 odst. 2 se řídí ustanovení občanského zákoníku i právní poměry týkající se práv věcných, tedy i úprava bytového spoluvlastnictví obsažená v § 1158 a násl. občanského zákoníku.

Dle § 1160 občanského zákoníku jsou potom společnými částmi mj. „stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu…“ To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

V některých odborných komentářích je přitom ustanovení § 1160 občanského zákoníku považováno za ustanovení kogentní, tedy ustanovení, od kterého není možné se odchýlit dohodou mezi účastníky. V zásadě je tedy možný dvojí výklad.

Jednak výklad (upřednostňující smluvní volnost), dle kterého je balkon v souladu s prohlášením vlastníka ve vlastnictví vlastníka bytu. V tomto případě by také logicky vlastník bytu hradil opravu balkonu v plné výši.

A druhý výklad, dle kterého je balkon společnou částí nemovité věci. V tomto případě by pro stanovení klíče pro placení příspěvků na správu domu byla rozhodující úprava ve stanovách, jinak úprava obsažená v § 1180 občanského zákoníku. Definitivní vyřešení této otázky pak přinese soudní praxe.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.