Právní poradna: Plná moc místo účasti na shromáždění

Má SVJ možnost omezit používání plných mocí místo účasti na shromáždění? Jaké náležitosti musí platná plná moc mít? Dotaz: František Erben

Odpovídá: Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik

Otázkou přípustnosti zastoupení vlastníka jednotky při účasti na shromáždění SVJ se zabýval Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí 29Cdo 3399/2010 judikoval, že vlastník jednotky v domě se může nechat zastoupit na shromáždění SVJ pouze tehdy, pokud to připouštějí stanovy SVJ.

Nejvyšší soud totiž konstatoval, že „právo účastnit se shromáždění a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Člen shromáždění, který se účastní shromáždění, sice může právě proto, že se shromáždění účastní, vykonávat hlasovací právo (popř. i další práva, jako např. právo podávat návrhy, nahlížet do podkladů pro jednání apod.), nicméně účast na shromáždění je nutno od samotného hlasování (či výkonu dalších práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na shromáždění hlasovat, právo účastnit se svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění.”

Tento judikát byl sice vydán za účinnosti zrušeného zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., nicméně je plně aplikovatelný i na úpravu SVJ obsaženou v novém občanském zákoníku, neboť tento, stejně jako předchozí úprava, neobsahuje oprávnění vlastníka jednotky nechat se zastoupit na shromáždění, a obecná ustanovení o smluvním zastoupení na základě plné moci, která se vztahuje na zastoupení k právnímu jednání (v předchozí terminologii právnímu úkonu), nelze použít, neboť účast na shromáždění není právním jednáním (v předchozí terminologii právním úkonem).

Tedy pokud stanovy příslušného SVJ neobsahují ustanovení umožňující vlastníkovi jednotky nechat se při účasti na shromáždění zastoupit plnou mocí, je nezbytné, aby se vlastník jednotky účastnil shromáždění pouze osobně.

Lze jen doporučit, aby plná moc byla vystavena písemně, a to vždy k účasti na konkrétním shromáždění a hlasování na něm. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, pokud to nevyžadují stanovy SVJ.

Pro úplnost dodávám, že od plné moci udělené výlučným vlastníkem jednotky k účasti na shromáždění SVJ a hlasování na něm, je nutné odlišit zmocnění spoluvlastníků jednotky, resp. manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Tito jsou naopak povinni dle § 1185 NOZ zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva, tedy i účastnit se na zasedání shromáždění SVJ. K tomuto zmocnění se tedy nevyžaduje souhlas ve stanovách, neboť je to naopak povinnost stanovená zákonem.

Čtěte také: Jak používat v domě kamerový systém.