Revitalizace střech panelových domů

Revitalizace znamená obnova, dát něčemu starému nový život, nový nádech. V následujících řádcích vám upřesníme, jak se při revitalizaci střešního pláště postupuje, jaké materiály je možné použít a co vás při revitalizaci čeká.

Střešní pláště panelových domů se z velké části potýkají s nedostatky v tepelné izolaci, na kterou jsou z hlediska norem kladeny velké nároky. Na hranici své životnosti jsou také stávající hydroizolační materiály, vadně provedené bývají i detaily napojení na prostupující konstrukce a prvky. Do objektů často zatéká a objevují se vlhké mapy, což nevyhovuje normám, ale především vašemu zdraví. První krok před návrhem řešení opravy střechy je stavebně technický průzkum. Ten zahrnuje:

  • Schůzku s investorem (ujasnění požadavků, informace o stavu střechy příp. o provedených úpravách a opravách)

  • Zajištění dostupné původní projektové dokumentace (pokud existuje)

  • Vizuální prohlídku střechy a podstřeší, zaměření, fotodokumentace

  • Provedení sond do střešního pláště pro ověření skladby střechy

  • Odběr vzorků z vrstev a stanovení obsahu vlhkosti (laboratorně)

  • Provedení výtažných zkoušek k ověření únosnosti podkladní konstrukce

Na základě těchto podkladů se provede návrh řešení opravy střechy. Po vyhotovení tepelně technického výpočtu se často dojde k závěru, že je nutné střechu zateplit. Pokud jsou vrstvy střechy suché, může být zateplení provedeno na stávající skladbu. Pokud vrstvy obsahují větší než povolené množství vlhkosti, je nutné původní skladbu demontovat a provést vrstvy nové.

Zateplení střech se nejčastěji provádí deskami z pěnového stabilizovaného polystyrenu. V případě zvýšených požadavků na požární odolnost se použijí desky z minerální vaty, a to podle spádových poměrů střechy buď rovné nebo ve spádu. Polystyren i minerální izolace se provádí v několika pevnostech a tloušťkách.

Jako hydroizolace mohou být použity asfaltové pásy nebo hydroizolační fólie. V současné době jsou nejpoužívanější fólie na bázi měkčeného PVC, které se vyznačují velkou ohebností a tvárností. Jejich výhodou je snadná montáž, možnost aplikace od malých sklonů a dobrá propustnost pro vodní páry. Asfaltové pásy se nejčastěji používají modifikované s břidličným posypem. Provádějí se ve dvou vrstvách a jejich nespornou výhodou je odolnost proti mechanickému poškození. Pro jejich aplikaci musí být ale sklon střešního pláště minimálně 3°, což je někdy nemožné provést, ať z důvodu zásahu do stávajících konstrukcí nebo finančních prostředků investora.

V neposlední řadě je nutné také řešit stabilizaci nových vrstev k těm stávajícím. Nejčastěji se na střechách setkáváme s mechanickým kotvením. Dále můžeme použít lepení, natavování, přitížení např. vrstvou praného kameniva (kačírku) či vakuovou stabilizaci. Tento systém pochází z Norska a od roku 2001 se hojně používá i u nás.

Součástí sanace střešních plášťů jsou také různé prostupy, komínky, ventilátory, ale i oplechování, hromosvod nebo např. úprava atik. Všechny tyto prvky musí být řešeny v návaznosti na nové tepelné izolace a hydroizolace. Pro odvodnění, komínky nebo prostupy kabelů se s výhodou používají systémové prvky, které jsou opatřeny již z výroby manžetou a umožňují bezpečné a vodotěsné napojení na hydroizolaci. Oplechování a klempířské prvky je možné sladit do jedné barvy. Někdy je také nutná úprava žebříku či výlezů.

Jak je vidět, navrhnout sanaci střešního pláště není jednoduché. Návrh střešního pláště by měl být řešen komplexně od základních požadavků norem až po požadavky investora. Střecha musí plnit svou základní funkci, tedy chránit podstřešní prostory proti účinkům povětrnosti, být stabilní vůči klimatickým podmínkám, ale mnohdy je také estetickou záležitostí celého objektu. Proto se neváhejte obrátit na odborníky, které se v oblasti izolací střešních plášťů pohybují, ať se již jedná o projektanty, výrobce materiálů či realizační firmy.

Už jste četli dubnové číslo magazínu Výbor? Stáhnout si ho můžete přímo zde.