Souhlas vlastníků se zásahem do nosných zdí

Vlastník jedné bytové jednotky v našem domě připravuje stavební úpravy, kterými zasahuje do nosných zdí domu. V daném případě potřebuje k těmto úpravám stavební povolení, vč. statického posudku. Do jaké míry potřebuje souhlas ostatních majitelů jednotek v domě? Všech majitelů bytů, nebo jen určitého počtu? Ve stanovách našeho SVJ tato záležitost není konkrétně řešena. Děkuji za právní stanovisko, Dagmar Neradová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Obecně platí, že vlastník jednotky nemůže svévolně zasáhnout do společných částí domu, aniž by k tomu měl souhlas příslušného orgánu společenství, tedy buď souhlas shromáždění nebo statutárního orgánu společenství (výboru nebo předsedy společenství).

Působnost shromáždění je přitom vymezena v § 1208 občanského zákoníku, ve kterém ovšem není explicitně uvedeno, že by shromáždění rozhodovalo o udělení souhlasu se zásahem do nosných zdí.

Dle mého názoru by proto byl nezbytný souhlas shromáždění pouze tehdy, pokud by v souladu s § 1208 písm. i) toto vyžadovaly stanovy daného společenství nebo v případě, že by si shromáždění tuto záležitost vyhradilo k rozhodování. Pokud tedy stanovy neobsahují takový požadavek ani si shromáždění otázku udělování souhlasu se zásahem do nosných zdí nevyhradilo, rozhoduje o tom, zda vlastníku udělit souhlas se zásahem do nosných konstrukcí, statutární orgán, tedy výbor nebo předseda společenství.

V případě, že stanovy zahrnují do pravomoci shromáždění udělování souhlasu k zásahu do nosných zdí, případně pokud si shromáždění tuto otázku vyhradilo k rozhodování, musí k zásahu do nosných zdí udělit souhlas shromáždění, a to většinou hlasů dle úpravy obsažené ve stanovách, jinak většinou hlasů stanovenou zákonem, tedy nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.