Vestavba výtahu – platí ji i přízemní byty?

Naše SVJ vlastní čtyřpodlažní bytový dům bez výtahů. V poslední době se objevují někteří vlastníci usilující o jejich vestavbu. My, kdo bydlíme v přízemí a výtah bychom vůbec nevyužívali, se pochopitelně bráníme. Rád bych slyšel váš názor na tyto otázky: 1) Za jakých podmínek může vedení SVJ prosadit vestavbu výtahů přes náš nesouhlas, 2) Je možné, aby vestavbu a provoz výtahů financovali pouze někteří vlastníci (např. všichni od 2. podlaží výše) a 3) Které zákony či vyhlášky upravují tuto problematiku? Děkuji za odpověď, Pavel Janeček.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Vzhledem k faktu, že se jedná o čtyřpodlažní dům, soudím, že v prohlášení vlastníka chybí jakákoli zmínka o tom, že by v domě byl umístěn výtah, a tedy i zmínka o právní povaze výtahu.

V takovém případě je nutné vycházet z úpravy obsažené v příslušných právních předpisech. Dle § 1160 odst. 2 NOZ a dále i § 5 odst. 1 písm. h) je výtah definován jako společná část, pokud je umístěn ve společných částech. Tedy, aniž by bylo nutné doplňovat prohlášení vlastníka, bude vybudovaný výtah umístěný ve společné části, považován také za společnou část.

Dle § 1208 písm. f) bodu 7 NOZ rozhoduje o úpravách společných částí shromáždění (kdy předpokládám, že investice do vybudování výtahu přesáhne výši, kdy by o takové investici mohl rozhodnout pouze statutární orgán společenství). O tom, zda ve společných částech  domu bude (či nebude) vybudován výtah proto rozhoduje shromáždění, a to dle § 1206 odst. 2 nadpoloviční většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na zasedání shromáždění, nevyžadují-li stanovy daného společenství vyšší počet hlasů.

Rozhodnutí shromáždění o vybudování výtahu lze potom napadnout žalobou dle § 1209 NOZ, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět. Náklady na vybudování výtahu jsou potom hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku, a to dle § 1180 odst. 1 NOZ ve  výši dle podílů na společných částech domu, není-li určeno jinak.

Tedy shromáždění může rozhodnout o tom, že náklady na vybudování výtahu se budou hradit dle jiného klíče a stejně tak může shromáždění rozhodnout, že je budou hradit např. pouze vlastníci jednotek ve druhém až čtvrtém podlaží a nikoli vlastníci jednotek v prvním podlaží.

Po vybudování výtahu a jeho uvedení do provozu spadají náklady na opravy, údržbu výtahu pod náklady na správu domu a ty hradí všichni vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech domu, není-li určeno jinak. Shromáždění opět může rozhodnout, že i tyto náklady se budou hradit dle jiného klíče a stejně tak může shromáždění rozhodnout, že je budou hradit jen vlastníci jednotek od druhého podlaží výše.

Co se týče nákladů na samotný provoz výtahu, tedy zejména elektrickou energii spotřebovanou při provozu výtahu, platby za provoz spadají pod  náklady na služby. O způsobu rozúčtování a výši záloh na služby přitom dle § 1208 písm. e) NOZ  rozhoduje shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění rozúčtují se dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. náklady na provoz výtahu podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování a výše záloh se stanoví dle § 4 odst. 2 citovaného zákona.

Výklad výše se tedy vztahoval na situaci, kdy v prohlášení vlastníka nebude výtah definován jako společná část a bude proto za společnou část považován na základě příslušných ustanovení právních předpisů.

Stejné závěry potom logicky platí pro situaci, kdy by prohlášení vlastníka bylo doplněno tak, že za společné části bude určen také výtah, aniž by současně bylo stanoveno, že se jedná o společnou část, kterou mohou užívat pouze vlastníci některých jednotek (např. od druhého podlaží výše). V prohlášení vlastníka lze totiž ujednat, že výtah jako společná část slouží k užívání pouze vlastníkům některých jednotek (čemuž by odpovídala i technická úprava výtahu umožňující jeho užívání pouze některým vlastníkům). V takovém případě by na takové ujednání logicky mělo navazovat další ujednání v prohlášení, které by zohlednilo  výši příspěvku na správu domu jak pro vlastníky, kteří nebudou užívat výtah, tak pro vlastníky, kteří jej užívat budou.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.