Vymáhání dluhu po bývalé předsedkyni

Převzala jsem předsednictví SVJ po původní předsedkyni, která se odstěhovala. Po vyúčtování jsem zjistila, že po ní zůstal dluh za nedoplacená vyúčtování z předchozích let. Paní podepsala souhlas s úhradou dluhu, která měla proběhnout do 31. 8. 2019. Do dnešního dne peníze na účet SVJ připsány nejsou a navíc nemám její novou adresu. Jak mám postupovat? Dotaz: Lenka Pálinková

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

K vymáhání pohledávek společenství vlastníků vůči neplatícím vlastníkům jednotek lze obecně říci, že vymáhání by mělo být rychlé a efektivní. Čím dříve totiž společenství vlastníků získá exekuční titul vůči neplatiči, tím je vyšší šance na vymožení pohledávky.

Jak vyzvat dlužníka k platbě

Zákon nicméně vyžaduje – v § 142a občanského soudního řádu – aby byl dlužník alespoň sedm dnů před podáním žaloby vyzván k úhradě dluhu. V případě absence takové předžalobní výzvy totiž společenství hrozí, že soud věřiteli nepřizná náhradu nákladů řízení, tedy ani zaplacený soudní poplatek ani náklady případného právního zastoupení.

V praxi se osvědčil postup, kdy dlužníci jsou upomínáni maximálně jednou upomínkou zaslanou společenstvím vlastníků nebo přímo spolupracující advokátní kanceláří. Nedochází tedy k postupu, kdy ze strany společenství, resp. smluvního správce, jsou opakovaně dlužníkům zasílány upomínky, na které dlužníci nijak nereagují, čímž se zbytečně otálí s podáním žaloby k příslušnému soudu. Je samozřejmě na individuálním přístupu jednotlivých výborů společenství vlastníků, kdy začnou s vymáháním pohledávek, nicméně lze jen doporučit, aby s tím zbytečně neotáleli.

Doporučuji proto bývalou předsedkyni písemně vyzvat k úhradě dluhu, a to výzvou dle § 142 občanského soudního řádu, a to na její poslední známou adresu (vzhledem k tomu, že tazatelce není známá aktuální adresa pro doručování).
Pokud bývalá předsedkyně dluh neuhradí, nezbyde než se obrátit žalobou na soud a pohledávku SVJ vymáhat soudní cestou. V této souvislosti je také dobré připomenout, že členové výboru společenství vlastníků jednotek jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné i včasné uplatňování pohledávek společenství za třetími osobami.