Kdo je zodpovědný za SVJ, když není zvolený výbor?

Kdo je v době mezi volbou nového orgánu a skončeným funkčním obdobím předchozího výboru statutárním orgánem? Předpokládám, že nemůže vzniknout právní vakuum, kdy není nikdo zodpovědný za chod SVJ... Děkuji, Martin Šváb.

Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Členství ve výboru společenství jako voleném orgánu zaniká jednotlivým členům samostatně, a to:

  • uplynutím jejich funkčního období, a to uplynutím posledního dne funkčního období
  • úmrtím fyzické osoby jako člena výboru nebo zánikem právnické osoby jako člena výboru, a to ke dni úmrtí, resp. zániku
  • jejich odvoláním rozhodnutím shromáždění
  • odstoupením z funkce člena výboru.

Pokud zanikne členství ve výboru některému (nebo více) z jeho členů, ale výbor je nadále usnášení schopný, mohou zbývající členové výboru kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění. Tím bude zajištěna kontinuita v činnosti výboru.

Pokud však zanikne členství ve výboru tolika členům výboru, že výbor není nadále schopen usnášení a není tedy možná kooptace náhradních členů výboru a nikdo tedy není oprávněn jednat za shromáždění navenek v právních jednáních, nezbude než postupovat dle § 165 občanského zákoníku a navrhnout soudu, aby jmenoval chybějící členy výboru na dobu, než bude potřebný počet členů výboru zvolen na shromáždění. Tímto postupem je tedy možné překlenout období, kdy společenství nemá funkční statutární orgán.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.