Hradí škodu nájemce nebo vlastník?

Nájemkyně bytu v našem domě způsobila škodu na společných částech domu. Vlastníka bytu - pronajímatele bytové jednotky - jsme dle znění stanov vyzvali k povinnosti odstranit na svůj náklad škodu, kterou na společných částech domu způsobil vlastník sám nebo ti, kteří jednotku užívají. Vlastník odmítl škodu odstranit.

Namísto toho jsme obdrželi reakci od jeho advokáta, že vlastník neodpovídá za škodu způsobenou nájemníkem.
V odpověď uvedl, že z ustanovení § 2909 z.č. 89/2012 Sb. vyplývá, že škůdce, který jinému způsobí škodu, je povinen ji nahradit. S naším nárokem se máme obrátit přímo na dotyčnou paní, která je povinována k náhradě vzniklé újmy. Jeho klient údajně předmětnou škodu nezpůsobil, neboť neužívá bytovou jednotku, tudíž není nikdo, kdo by s ním jednotku užíval a za koho by ručil. Dále uvedl, že dotyčná paní je výlučným nájemcem bytové jednotky.
Kdo je tedy dle současné právní úpravy skutečně povinen uhradit SVJ způsobenou škodu? Děkuji, Roman Kuběna.

Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Citovaný § 2909 NOZ stanoví, že „škůdce, který poškozenému způsobí škodu porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit“. Pokud tedy ke vzniku škody došlo takovým jednáním nájemce, které lze hodnotit jako porušení dobrých mravů, lze nepochybně náhradu škody požadovat po nájemci. Současně ale NOZ v § 1176 ukládá vlastníkovi jednotky povinnost zajistit, aby se nájemce řídil pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí.

Z povinnosti zajistit dodržování povinností i dalšími osobami pak vyplývá i odpovědnost vlastníka jednotky za porušení těchto pravidel, a to logicky zřejmě včetně náhrady případných škod uvedenými osobami, a to včetně nájemců a členů jejich domácnosti. Náhrady škody je tedy zřejmě možné domáhat se také vůči vlastníkovi jednotky. Názory na tento problém ovšem nejsou ustálené.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.