COVID & PRÁVO: Pokuta? Klidně až 3 miliony!

Covid a zákon, to je poměrně široká kapitola. Jaká konkrétní témata jsou nejvíce diskutována? A co řeší SVJ a BD? Na to jsme se zeptali specialisty na bytové právo Mgr. Michala Klusáka z Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.

Kontrola jednotek na katastru
Mgr. Michal Klusák, advokát

S čím se nejvíce potýkají společenství vlastníků jednotek a bytová družstva? A kdy už raději sáhnou po právní pomoci?

 Obrací se na nás především společenství vlastníků (bytová družstva ojediněle), a to nejčastěji s žádostí o poskytnutí právní pomoci při vymáhání pohledávek dlužníků společenství (typicky vlastníků jednotek, kteří neplatí příspěvky na správu domu a platby na služby související s užíváním jednotek). Dále pak poměrně často poskytujeme společenstvím vlastníků právní zastoupení v řízeních o neplatnost rozhodnutí shromáždění iniciovaných na základě žaloby vlastníka jednotky, který tvrdí, že některé z přijatých rozhodnutí je v rozporu se zákonem nebo stanovami společenství vlastníků. Další častou oblastí jsou spory mezi společenstvím vlastníků a jednotlivými vlastníky jednotek související se zásahy do společných částí domu. V neposlední řadě zajišťujeme pro společenství vlastníků právní servis při úpravě stanov a změnách v orgánech společenství vlastníků a s tím spojenými zápisy změn do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V současné době koronavirové epidemie je tato problematika obzvláště frekventovaná, protože společenství vlastníků se na nás obracejí s dotazy na posouzení možnosti svolání zasedání shromáždění, resp. možnosti přijímat rozhodnutí mimo zasedání shromáždění.

 Jakou problematiku spojenou s koronavirem vnímáte jako nejsložitější?

 Vláda a parlament reagovali na epidemickou situaci na jaře letošního roku iniciací a přijetím celé řady zákonů o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (obecně označovaného jako „Lex Covid“). Vzhledem k neustálému vývoji epidemické situace a na ně reagujících opatření vlády a ministerstva zdravotnictví je mnohdy komplikované posoudit, zda lze postupovat dle některého z baterie těchto zákonů.

  Co všechno představuje Lex COVID?

 Jak jsem již uvedl, zákonů „lex covid“ byla přijata celá řada.  Oblasti bytového spoluvlastnictví a chodu společenství vlastníků se týká zejména zákon č. 191/2020 Sb., který umožňuje společenstvím vlastníků přijímat rozhodnutí formou hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam) i za situace, kdy v důsledku mimořádných opatření při epidemie je znemožněno nebo podstatně znesnadněno svolat a konat zasedání shromáždění vlastníků.

Za jakých podmínek lze výše uvedený zákon uplatňovat v bytových domech?

 Za podmínek vymezených v jednotlivých zákonech „lex covid“

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví z 10. 9. je nutno nosit roušku ve všech vnitřních prostorách. Existuje vůbec nějaká forma dohledu v rámci domu? Co teoreticky hrozí v případě, že policie nějakého provinilce přistihne?

 Za nenošení roušek hrozí pokuta až 10 tis Kč, kterou mohou uložit na místě policisté nebo strážníci na základě zákona č. 243/2020 Sb., který umožňuje policistům či strážníků uložit tuto pokutu za přestupek dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví. Dále hrozí pokuta až do výše 3 mil Kč, kterou může dle § 92n odst. 3 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví udělit ve správním řízení krajská hygienická stanice za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona ochraně veřejného zdraví.