Podvodníci chystají tunel na společenství vlastníků jednotek!

V posledních týdnech narůstá počet podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ, konkrétně na odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným.

Podvodníci se inspirovali tím, že mnohá společenství vlastníků jednotek svěřují vedení profesionální firmě, protože na ně jejich výbor nemá čas. Ten si však udělal Martin Nekvapil z jednoho brněnského SVJ, kterého se kauza dotýká. Zcela náhodou jsem se dozvěděl, že se v rámci našeho SVJ něco děje. Pro více informací jsem zašel na příslušný rejstříkový soud, kde jsem nahlédl do spisu vedeného pro SVJ. Zde jsem zjistil pokus o převzetí vedení SVJ pomocí zfalšovaného per rollam hlasování. Byly doloženy listiny a podána žádost o změnu v OR s přepisem členů výboru na firmu s.r.o. Naštěstí pracovníci soudu tuto změnu zamítli (důvody nechci popisovat pro případný návod k dalším podobným podvodům).“ Pan Nekvapil však nechtěl nic ponechat náhodě. „Přestože soud žádost zamítl, obrátil jsem se na právního zástupce našeho správce, pro ujištění, že proces je skutečně zastaven. A dohodli jsme se na společném podání trestního oznámení, což je učiněno.“ Vzhledem k závažnosti a složitosti trestné činnosti je opravdu rozumné poradit se s advokátem. Jak se bránit? „Ano, i k nám doputovalo několik případů našich klientů. Řešením je, kromě sledování všech smysluplných veřejných rejstříků, do kterého patří i rejstřík společenství, také kontrola především poštovní a případně datové schránky, pokud ji společenství má. Rejstříkový se totiž v řízení zabývá pouze tím, zda je návrh na zápis změn do rejstříku doložen patřičnými listinami, ovšem nezkoumá pravdivost obsahu přiložených listin. Pokud má tedy rejstříkový soud (rejstříky vedou krajské soudy a Městský soud v Praze, pozn. aut.) z předložených listin za osvědčené, že tyto listiny jsou podkladem pro navrhovaný zápis změny ve veřejném rejstříku, vydá usnesení, kterým návrhu vyhoví, a to tedy i přesto, že se může jednat o návrh podvodný.

Usnesení doručuje soud navrhovateli (SVJ), a to poštou nebo datovou schránkou (má-li SVJ datovou schránku zřízenou). V této fázi lze ještě takový návrh vzít zpět, tedy pokud SVJ zachytí takový dokument, doporučuji obratem kontaktovat soud nebo advokátní kancelář, která zpětvzetí podvodného návrhu zajistí,“ radí Michal Klusák, partner Klusák Advokátní Kancelář, která se dlouhodobě specializuje na problematiku SVJ.

Neméně účinnou pomocnou rukou je specializovaná služba RejstrikySVJ.cz, která pro výbory kontroluje mimo standardních exekucí, insolvencí, dražebních vyhlášek a likvidací také rejstříky společenství, kam rejstříkové soudy členy statutárních orgánů zapisují. „I my o podvodech víme a ví o nich i našich bezmála 2220 SVJ, pro které pravidelné kontroly všech rejstříků provádíme. Rejstřík Společenství kontrolujeme na denní bázi, tedy informaci o tom, že došlo k nežádanému zápisu předáváme stávajícím členům výborů opravdu bleskově. V tento moment je nutné, aby výbor kontaktoval bez odkladu svůj bankovní dům a Polici ČR,“ říká Dalibor Šimáček.

Problém je v tom, že mnohá SVJ opomenou vybírat poštu, podvod neodhalí včas, statutár je nově zapsán a může disponovat financemi SVJ.  Takhle například vypadá odpověď Městského soudu pro nejmenované SVJ, ve kterém tentokrát měli štěstí: „Ve věci podaného návrhu na zápis změn v SVJ… nedošlo k žádné administrativní chybě, ale s vysokou pravděpodobností se SVJ… stalo, jako mnoho dalších SVJ…, obětí podvodu. Naštěstí pro Vás rejstříkový soud o návrhu nerozhodl a ke změně ve statutárním orgánu nedošlo (návrh byl odmítnut). Do rejstříkového řízení vstoupilo již Městské státní zastupitelství, doklad o tom byl SVJ… zaslán poštou dne 12.října 2020 a věc řeší i Policie České republiky,“ píše vyšší soudní úřednice Kamila Nádherná.

Může to však dopadnout jinak, přičemž nejhorším scénářem je osvojení si účtu SVJ šejdíři. Všechno totiž ukazuje na velice sofistikovaný plán, který není radno podceňovat. V tomto duchu se vyjádřil také vedoucí tiskového oboru Policie ČR plk. PhDr. Ondřej Moravčík. „Můžeme potvrdit, že Policie České republiky eviduje a aktuálně též prověřuje ve smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu či šetří (ve smyslu § 158 odst. 1 trestního řádu), desítky případů, v nichž se dosud neznámí pachatelé pokusili o neoprávněný zápis do veřejného rejstříku, konkrétně provést změny stanov a ustanovení nového statutárního orgánu předsedy SVJ, jímž měla být právnická osoba. V jednotkách případů se jim změny v rejstříku podařily zrealizovat. Šetřené či prověřované případy se konkrétně týkají neoprávněného ovládnutí SVJ, útoky na neoprávněné ovládnutí BD dosud neevidujeme. Přesné údaje k počtům těchto případů nejsou zatím k dispozici. Pokud je nám známo, u případů, kde byl zápis u SVJ na základě nepravdivých podkladů proveden, již příslušné soudy takový zápis zrušily a uvedly do původního stavu. Aktuálně se vede trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu přípravy podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea 1 trestního zákoníku. Přesná škoda, k níž mělo dojít, jakož i další podrobnosti k jednání pachatelů, jsou nadále předmětem prověřování. Jelikož se v dané věci vede přípravné trestní řízení, podrobnosti ke konkrétním případům, jejich pachatelům a podrobnostem ke způsobu páchání, jakož k celkové škodě, Policie ČR nemůže dále komentovat.