Podívali jsme se na zub pojistným podmínkám pojištění odpovědnosti členů výboru

Detailně jsme se podívali na pojistné smlouvy a především na výluky pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ. Jak se výbor musí chovat, aby vzniklou škodu pojišťovna uhradila? A kdy s plněním pojistného rovnou nepočítat?

Dle § 159 NOZ každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře. V případě, že svým porušením povinností při výkonu funkce způsobí svému SVJ škodu, je povinen ji v plné výši nahradit.

Logika věci zde velí uzavřít pojistku, která by tyto škody 100% pokryla, a domněnce, že se mi nemůže nic stát. Jsem přece pojištěný! Jenže ouha. Pojistné plnění má řadu výluk. Nejjednodušší poučka pro splnění podmínek zní: Vykonávejte svou funkci tak, jak vám nařizuje zákon, a předcházejte vzniku možných škod. Pojistky jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Žádná pojišťovna nerozdává peníze všem, co si řeknou. Pojďme si ale uvést konkrétní příklady pojistných výluk, které se výborů týkají nejvíce.

Pojistku nemusíte měnit se změnou členů výboru

Pojištění odpovědnosti členů výboru se nejčastěji uzavírá k pojistce celého domu, obě pojistky se totiž prakticky doplňují, ale v plnění nepřekrývají. Dobré je také vědět, že pojistka „na blbost“ z běžného občanského života škody vzniklé výkonem funkce ve výboru nekryje. Pozitivní ale je, že se pojišťuje vždy výbor jako takový. V případě pojistné události si pojišťovna vyjede aktuální seznam členů z rejstříku. Není třeba hlásit členskou změnu.

Nejčastější situace a vzniklé škody, kterým může výbor čelit, jsou prakticky tyto tři následující. V jakých případech se na toto pojistka vztahuje?

1. Pokuty, sankce a penále

Pokud SVJ dostane pokutu či penále za porušení nějakého předpisu, pojistka toto neuhradí. Podle konkrétní situace se na to vztahují tři body z pojistných výluk, a to: 1) plnění se neposkytuje za pokuty, penále nebo sankce, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter; 2) na úhradu újmy způsobenou schodkem na svěřených finančních hodnotách a 3) za škodu způsobenou neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv.

Při těchto situacích vzniká SVJ finanční škoda na základě nedodržení zákonného postupu či termínů. Mějte na paměti, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Omylu se dopouštějí ti, kteří raději nic nedělají, jsou liknaví, a v případě problému spoléhají na 100% plnění pojišťovny.

2. Chyba v účetnictví: účetní ve výboru vs. účetní firma

Na škody vzniklé chybným účetnictvím se vztahuje podmínka ve znění zhruba takovém: Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody způsobené vedením účetnictví za předpokladu, že pojištěný (člen výboru), je oprávněný k vedení účetnictví, tzn. má potřebné živnostenské oprávnění. Tedy, má-li účetnictví na starosti člen výboru (má živnostenské oprávnění), lze případnou škodu z pojistky uplatnit. Stojí-li za chybou účetní firma, pojišťovna plnit nebude. Pojistka se zde vztahuje pouze na členy výboru, kteří správně zvolili firmu/odborníka na základě oprávnění k živnosti.

3. Škoda vzniklá exekucí nebo insolvencí

Je-li škoda způsobená nedbalým jednáním členů výboru, nelze ji hradit z pojistky. Pamatujte, že jste za škody zodpovědní až 10 let zpětně, tedy i vůči lidem, kteří se do společenství teprve přistěhují.
Běžnou škodou může být nevymáhání pohledávky SVJ za vlastníkem bytu tak dlouho, až dojde k jejímu promlčení, nebo pozdní započetí úkonů nutných k vymáhání. Dalším nejčastějším porušením povinnosti řádného hospodáře je marně uplynulá lhůta při přihlášení pohledávek společenství k exekučnímu příkazu prodejem nemovitostí, případně k insolvenčnímu řízení dlužníka. Pojišťovna bude zároveň zkoumat, proč došlo k prodlevě, a zda tím nedošlo k porušení zákonných povinností výboru. Pokud se SVJ k exekuci nepřihlásí vůbec, ať už z liknavosti, nebo že se o ní nedozví, nelze pojistku uplatnit. Základem tedy je, mít přehled o exekucích a insolvencích včas, a bez čekání svou pohledávku přihlásit.

Příkladem může být, když výbor registruje vlastníka s dluhem. V takovém případě musí svou pohledávku přihlásit k insolvenčnímu soudu do 30 dnů. Výbor své přihlášení odešle poštou, ale splete si adresu a soudu nebude přihláška doručena. Společenství nebude mezi přihlášenými věřiteli a vzniká mu škoda způsobená chybou člena výboru. V takovém případě lze očekávat, že pojišťovna škodu nahradí z pojistky. Člen výboru nebude v ohrožení. Jiný případ by ovšem nastal, kdyby člen výboru odeslal dopis s přihlášením pohledávky až po uplynutí zákonné lhůty, byť na správnou adresu. Tím by primárně nesplnil své zákonné povinnosti řádného hospodáře. Pohledávka by byla odmítnuta a společenství vznikla škoda způsobená členem výboru. V tomto případě by pojišťovna neplnila a škoda by zůstala na bedrech chybujícího člena výboru. Rada na závěr tedy zní: Předcházejte škodám. Nespoléhejte slepě na to, že vám někdo rád dá peníze zdarma a bez práce. Mějte přehled o dění v domě. Pojištění odpovědnosti výboru jsou dobrá zadní vrátka pro váš klid, která je užitečné mít. Klíč k nim ale dostane jen ten, kdo svou prací pro SVJ neporušuje zákonná nařízení.

Čtěte také: Pojistné události v SVJ jsou jako byrokratická centrifuga