Přichází trend profesionálních předsedů SVJ?

Množství dotazů, které přichází do naší právní poradny, se týká také nemožnosti zvolit členy výboru a předsedy SVJ. Majitelé jednotek se nechtějí aktivně podílet na správě domu, bojí se odpovědnosti ve zvolené funkci, nechtějí svůj volný čas věnovat další práci, která je často finančně podhodnocená, nebo se zkrátka necítí dostatečně fundovaní, aby roli řádného hospodáře zvládli. Co ale s tím?!

Pro stávající výbor či předsedu, kterému končí funkční období a jehož členové se rozhodli nepokračovat, není rozhodně řešením na úkor svých potřeb, zdravotního stavu, chuti či věku vzít veškerou zodpovědnost opět na sebe. Často slyšíme: ´Když on to nikdo jiný nechce dělat, tak musím pokračovat.“ Nemusíte. Po skončení vašeho období vás i za cenu, že výbor a předsedu nejste schopni zvolit, nemůže nikdo k pokračování ve funkci nutit. Zodpovědnost za řešení situace je na celém SVJ.

Bez potřebných znalostí a pevných nervů je předsednictví rizikové

S účinností NOZ se výbor stal statutárním orgánem. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Paragraf 159 v tomto ohledu konkrétně stanoví, že každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Toto ustanovení platí nejen pro SVJ, ale také pro bytová družstva. Ta sice podléhají Zákonu o obchodních korporacích (ZOK), nicméně i na ně dopadají ustanovení NOZ.

Před přijmutím funkce je třeba si uvědomit míru zodpovědnosti a ideálně vědět o nástrojích, které práci výborům zjednodušují a riziko osobní zodpovědnosti minimalizují. Je ale nasnadě, že kdo se o správu bytového domu jako vlastník nikdy nezajímal, těžko bude mít chuť tuto funkci přijmout.

Zodpovědnosti se výbor nezbaví ani tehdy, pokud si na povinnosti spojené se správou domu najme externí firmy, například pro správu účetnictví. Tento omyl u spousty výborů stále žije. Je mylné se domnívat, že podepsanou smlouvou se statutář zbavuje odpovědnosti. Diriguje tím jinam pouze výkon daného procesu, nikoliv zodpovědnost vůči SVJ.

A právě to je možná klíčový problém. Členové výboru musí mít přehled v mnoha oblastech, prakticky se neustále vzdělávat, sledovat novinky, které mohou společenství ušetřit peníze, a v neposlední řadě se obrnit nad nezájmem a zároveň kritikou ostatních vlastníků. Přidejme k tomu názorové střety v domě a nechuti k tak zodpovědné funkci se snad nelze ani divit.

Je samozřejmě k diskuzi, že zákon statutárnímu orgánu stanoví osobní zodpovědnost, ale již neuvede, že by měl za svou funkci dostávat i finanční odměnu. Ta je v mnohých SVJ dramaticky rozdílná v řádech až několika tisíc korun.

Soudem určený opatrovník

Platná právní úprava vyžaduje, aby stanovy obsahovaly zcela jasné určení toho, kdo je statutárním orgánem. Tedy buď výbor nebo předseda společenství. Statutární orgán již nelze mít upraven tak, že jím je výbor, a není-li zvolen, pak se jím stává předseda společenství. Pokud je ve stanovách uvedeno, že statutárním orgánem je výbor, který se ale nepovede obsadit, je nutné nejprve stanovy změnit tak, že statutárním orgánem je předseda a následně přistoupit k jeho volbě.

Pokud se nepodaří ani toto, upravuje další kroky § 165, kdy chybějící členy statutárního orgánu jmenuje soud, a to do doby, než…

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK V MAGAZÍNU Č. 5/2016. ZDARMA SI HO MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.