Je rozhodnutí shromáždění nad zákon? Rozsudek padl!

V čísle 1/2017 jsme vám přinesli reportáž ze soudního jednání mezi SVJ na Praze 10 a majitelkou bytové jednotky, který se týkal dlužného vyúčtování TUV za tři roky. Majitelce jednotky se nezdála výše naměřené spotřeby. Tu dle jejího tvrzení způsobily zastaralé měřiče, u kterých dlouhé roky chyběla zákonná revize. Padl rozsudek, se kterým vás chceme seznámit.

Připomeňme si základní fakta sporu. SVJ vzniklo privatizací domu od městské části v roce 2010, která s sebou nesla nutnost hned několika zásadních oprav, kterými byly například střecha či vchodový portál. Výměna stoupaček vč. měrných zařízení byla naplánovaná na další roky s ohledem na nutnější výdaje. To, že měřiče neprošly roky zákonnou revizí, nebylo v domě tajemstvím, nicméně s ohledem na havarijní stav stoupaček hrozilo riziko, že při revizi, která probíhá výměnou kus za kus, je nebude možné zpět připevnit, a tak se čekalo na celkovou výměnu.

O předchozím stání sporu si můžete přečíst zde.

V tomto období se majitelce jednotky paní Pakové, se kterou je daný sport vedený, dlouhodobě nelíbila spotřeba vody, a od roku 2012 podala několik různě zaměřených reklamací na firmu, která měla měření na starosti. Dosáhla výměny vodoměru, která byla provedena při rekonstrukci její koupelny. Problémem ale stále bylo vyúčtování za roky 201214, které je jako nezaplacené předmětem žaloby. Paní Paková u něj sporuje, že není řádné, tedy podle zákona, a dlužné částky za vyúčtování tím nejsou adekvátní, protože vodoměry neměřily správně.

 Shromáždění rozhodlo

Rozsudek k problematice uvádí, že shromáždění platným hlasováním v červnu 2016 vyjádřilo respekt k vyúčtováním za roky 201214  zpracovaným podle bytových vodoměrů s tím, že stejný princip bude uplatněn až do výměny stoupaček a zavedení vodoměrů nových. Šlo o schvalování po vysvětlení možností vyúčtování, a to buď dle vodoměrů (bez platné revize) anebo dle počtu osob, která však finančně znevýhodňovala vlastníky ve vyšším věku, kteří žili sami. I proto se shromáždění shodlo na morálnější verzi, tedy na stávajících vodoměrech. Paní Paková se hlasování zdržela, a jak se uvádí v rozsudku, proti tomuto rozhodnutí nepodala žalobu na neplatnost v tříměsíční prekluzivní lhůtě.
O půl roku později se konalo další shromáždění, kde se pro zamezení pochybností opět schválilo vyúčtování pro roky 2010—15. Paní Paková zde hlasovala proti přijetí a následně podala žalobu na neplatnost rozhodnutí SVJ, o níž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.
Mezitím probíhala řada jednání mezi výborem SVJ a paní Pakovou o dlužných částkách za vyúčtování, které nebyly stále uhrazeny, a smírné řešení formou splátek ztroskotalo na neuhrazení první splátky ze strany dlužníka. Následovaly tedy upomínky k úhradě, předžalobní upomínky, až se výbor s ohledem k tříleté promlčecí lhůtě dohodl na žalobě.

Soud: „Respekt k vůli ostatních je jednou ze základních premis bytového spoluvlastnictví.“

Soud zdůraznil, že na shromáždění bylo výslovně uvedeno, že vyúčtování podle vodoměrů považují spoluvlastníci za morálnější a spravedlivější. Rovněž bylo prokázáno, že 93 % z přítomných vlastníků vyúčtování schválilo, zdržela se pouze paní Paková. A hlasování vlastníků jednotek je projevem vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky.   

Chybějící revize je pochybením, ale…

V řízení bylo prokázáno, že vodoměry teplé vody nebyly měněny nejméně od vzniku SVJ a nebyly pravidelně ověřovány a kalibrovány jak vyžaduje zákon, což lze považovat za správní delikt. SVJ se nicméně podařilo prokázat, že celkové rozúčtování TUV probíhá tak, že základní složka činí 30 % a je účtována podle poměru podlahové plochy, a spotřební složka tvoří 70 % nákladů a je dělená dle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.

Paní Pakové svou domněnku opírala o tvrzení, že všechny vodoměry v domě neměří správně, což však v řízení nebylo prokázané. Je naopak zřejmé, že v samotném jejím případě, ač byl na jaře 2013 vyměněn jeden z vodoměrů (a tento byl ověřen a měřil správně), se její spotřeba TUV v letech 20102014 v zásadě nijak nelišila.

Soud zároveň přihlédl zejména k tomu, z jakých důvodů nebyly prováděny pravidelné revize, pro které byl termín výměny již odhlasován.

Pro souzenou věc je po právní stránce podstatná aplikace ust. § 5 odst. 4 nebo 6 vyhl. č. 372/2001 Sb., a to, zda vodoměr, který byť nesplňuje zákonné podmínky revize, měří správně či nikoliv. Všechny tyto důvody vedly soud k závěru, že námitka paní Pakové ohledně nesprávně stanoveného způsobu rozúčtování dle ust. § 5 odst. 4 vyhl. není důvodná.

V žádné z reklamací, které paní Paková po vyúčtování uplatnila, nenamítala skutečnost, že vodoměry nejsou řádně ověřeny, a proto má být uplatněn jiný způsob vyúčtování dle § 5 odst. 6 cit. vyhl. Soud tedy vyhodnotil, že k vyúčtování došlo řádně v souladu s předpisy. Zdůraznil také, že respekt k vůli ostatních, jakož i princip hlasování o jednotlivých věcech, které se týkají chodu domu, je jednou ze základních premis bytového spoluvlastnictví, což vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu sp. z. Pl. ÚS51/2000).

A tak tu máme soudní rozhodnutí, které se přiklonilo k tomu, že vůle shromáždění může být v bytovém spoluvlastnictví hybnou silou v případě skutečností, kdy se jeví logičtější závěr zdravého rozumu než zákonného výkladu. My už nyní víme, že bude následovat odvolání, o jehož výsledku vás budeme zase informovat.

Stáhněte si celé číslo 3/2017 do svého počítače.