SKRUTÁTOR – správce hlasování

Zjednoduší hlasování.
Významně zkrátí čas shromáždění.
Nezpochybnitelně zpřesní výsledky a usnášeníschopnost.

Blíží se období shromáždění a představa několika hodin strávených na “kdovíjaké” schůzi straší mnoho členů už teď. Považují je za ztrátu času a je to pro ně i důvod, proč na shromáždění nejít. Svou neúčastí ale ohrožují jeho usnášeníschopnost a možnost s domem něco kloudného dělat.  Pro zkrácení doby shromáždění ale existuje software, který jeho délku zkrátí až o 80 %.

Plné moci a spoluvlastnictví

Každé klasické shromáždění začíná presencí členů. Tady nastává první problém, kterým jsou plné moci a určení společného zástupce při spoluvlastnictví. Zkušená osoba v podobě Skrutátora – správce hlasování má připravené aktuální podklady z katastru nemovitostí v kombinaci s rejstříkem společenství vlastníků a s obchodním rejstříkem. Skrutátor zkontrolujte správnost plných mocí předložených při presenci a správnost společného zástupce pro jednotky, které mají zapsáno více vlastníků.

Při presenci Skrutátor rovnou nahraje oprávněnému členovi SVJ sílu jeho hlasu na plastovou kartu připomínající kartu platební. Ta následně slouží ke hlasování. K síle každého hlasu může Skrutátor dále nahrát i sílu hlasu člena, který dal svou plnou moc. To při hlasování vše velmi zjednodušuje.  Člen, který se prokáže plnými mocemi dalších např. pěti členů společenství, bude mít na hlasovací kartě nahranou sílu svého hlasu + sílu dalších pěti hlasů a bude moci hlasovat silou podílu šesti členů společenství, a to jen jedním úkonem přiložení karty k hlasovacímu zařízení.

Shromáždění bez zbytečného čekání

Skrutátor se prvotně řídí instrukcemi výboru a snaží se výboru poradit a pomoci. Mezi jeho úkoly dále patří kontrola usnášeníschopnosti shromáždění, kdy účast členů musí většinou být nad 50 % všech členských podílů v SVJ.

Stanovy mohou nicméně obsahovat body (např. změna stanov, změna prohlášení vlastníka, úvěr, …), které pro schválení vyžadují vyšší kvorum. Proto má skrutátor předem zpracované body z pozvánky s určením nutného procenta ke schválení. Před každým bodem tak zhodnotí usnášeníschopnost shromáždění, přednese konkrétní bod ke schválení a členy vyzve ke hlasování. Po domluvě s výborem může vést kompletní hlasování právě Skrutátor, celý proces se tak usnadní a značně zrychlí.

Jak probíhá hlasování s hlasovací kartou

Členové přistoupí k elektronickému hlasovacímu zařízení a přiložením kartičky, kterou dostali u presence, projeví svoji vůli, případně vůli z plných mocí, přiložením k jednomu za třech polí: ANO – NE – ZDRŽEL SE.

Pokud se člen s vydanou hlasovací kartou hlasování nezúčastní, započítá se jeho hlas k těm, kteří se hlasování zdrželi. Skrutátor rovněž hlásí průběžný stav usnášeníschopnosti. Pokud některý ze členů ze shromáždění odchází, je z hlasovacího softwaru odhlášen, čímž se může změnit usnášeníschopnost celého shromáždění.

Výsledky Skrutátor oznámí ihned po každém jednotlivém hlasování v procentech. Konstatuje, zda byl bod schválen a jakou silou a zda byl přijat. Takto postupuje u všech hlasovacích bodů.

Po skončení shromáždění odevzdají členové kartičky zpět Skrutátorovi. Ten výboru vyhotoví sadu dokumentů, které obsahují přehledné vyhodnocení bodů určených k hlasování s popisem jeho průběhu a s výsledky. Všechny dokumenty jsou samozřejmě označeny časovou značkou a jsou v souladu s platnou legislativou a GDPR.

Některá SVJ si hlasování bez pomoci Skrutátora už nedovedou představit, pro některá je to stále neznámý pojem. Trvá-li shromáždění s hlasováním ve vašem domě hodiny a s přibývajícím časem houstne atmosféra, zkuste si službu Skrutátora alespoň jednou otestovat. Sami uvidíte, kolik kroků lze zjednodušit a kolik času ušetřit. A budete-li spokojení, může se Skrutátor stát součástí každého vašeho shromáždění, zatímco vy budete ušetřený čas věnovat svým rodinám.


Bližší informace naleznete na adrese www.skrutator.cz, +420 228 226 111

Orientační ceník služby Skrutátor – správce hlasování:
Skrutátor – správce hlasování + příslušný software = 2 000 Kč/hodina
U SVJ do 50 členů přibližně 5 000 Kč.
U SVJ nad do 100 členů maximální do 7 500 Kč.
U SVJ nad 100 členů maximální 10 000 Kč.

V závislosti na lokalitě je dále účtováno dopravné a příslušná sazba DPH.