V prohlášení nové vlády zaujme bytové domy fotovoltaika

Na jedné straně jsou SVJ a BD soukromými subjekty, a tak se není čemu divit, že programové prohlášení nové vlády o nich neobsahuje žádnou konkrétní zmínku. Přesto jsme po pročtení zhruba 73 normostran textu nalezli v tomto materiálu, který byl schválen vládou na konci prvního lednového týdne, několik bodů, jenž by mohly zástupce bytových domů zajímat. Více či méně totiž souvisí s jejich činností.

Vládní prohlášení je členěno do osmnácti oblastí a možná překvapivě jsme největší počet prohlášení s možnou vazbou na bytové domy objevili v oblasti Průmysl a obchod pod kapitolou Energetika. Současně je potřeba ale přiznat, že hned několik poznámek v této kapitole je spojeno s jedinou problematikou – podporou fotovoltaiky. Díky již odstartované podpoře obnovitelné výroby elektřiny v programu Nová zelená úsporám lze očekávat, že tempo střešních instalací fotovoltaických elektráren bude rychle narůstat. Zejména pokud se podaří naplnit i další bod v prohlášení vlády, ve kterém se píše o vytvoření legislativních podmínek pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

Bedlivě sledovat budou v SVJ a BD jistě také příslib prosazení jasných pravidel pro sdílené ubytování nejčastěji využívaného prostřednictvím platformy Airbnb. Bytové domy, které vystupují jako zaměstnavatelé, pak může zaujmout poznámka o dvouprocentním snížení sociálního pojištění. A zřejmě všichni bez výjimky budou zvědaví, nakolik se SVJ a BD bude týkat obecnější poznámka o nalezení vyváženého řešení respektujícího pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů.

Nechtěli bychom v prohlášení opomenout zmínku o snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků. Pro členy výborů a představenstev je tento bod zcela zásadní, protože zahrnuje prakticky veškeré jejich snažení. Bohužel je ale také špatně porovnatelné a současně značně subjektivní. Za magazín Výbor bych rád slíbil, že se povinnostmi SVJ a BD budeme aktivně věnovat. A byrokratické náměty nejen shromažďovat či o nich psát, ale nejlépe i přispět k odstranění zbytečných pravidel, které brzdí a obtěžují funkční správu domů.


Výňatek z Programového prohlášení vlády ze dne 6. ledna 2022

Veřejné finance

Finance: Podpora zaměstnanců a podnikání

 • Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.
 • Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2procentní body, za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.

 Průmysl a obchod

Energetika

 • Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.
 • Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.
 • Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.
 • Budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVE ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVE).

Podpora podnikání

 • Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků.

Regionální a místní rozvoj

Bydlení, stavební zákon a územní plánování

 • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.
 • V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů.
 • Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě a v souladu s pravidly byznysu v ubytování. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země.

Životní prostředí

Ochrana klimatu

 • Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

Ovzduší a čistá mobilita

 • Vláda především zajistí dostatek finančních prostředků na podporu výměny neekologického vytápění v domácnostech za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla a na snížení energetické náročnosti budov.

Spravedlnost a právo

 • Zpřístupníme úplné elektronické podání do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů a evidence svěřenských fondů.
 • Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Nastavíme systém tak, aby byl dlužník motivován pracovat a splácet dluh. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky.