Co dělat, když vlastníci ignorují povinnost nahlásit změny počtu osob v bytě

Při předávání nových rozpisů služeb, které nám dělá OSBD v Krnově, jsem zjistila, že jedenáct vlastníků bytů má uveden nesprávný počet osob v bytě.

Vyzvedla jsem pro všechny příslušné formuláře o změně a osobně obešla všechny, kterých se to týkalo, přestože to je povinnost každého vlastníka bytu.

Nabídla jsem se, že pokud mi vyplněné formuláře vhodí do schránky do určité doby, vše v Krnově vyřídím. Ti, kteří měli na výpisech uveden vyšší počet než byla skutečnost, toto udělali. Jen dva vlastníci, kteří mají o jednu nebo dvě osoby (děti) více než je na rozpisech, tuto povinnost nesplnili. Prosím o radu, jak mám tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď, Mgr. Eva Kvapilová.

Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm 

Jan Bauer

Dle § 1177 odst. 2 občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

S porušením oznamovací povinnosti není spojena žádná sankce přímo, nepříznivé důsledky však mohou pro vlastníka vyplynout následně z neplnění jeho povinností, lze uvažovat též o vzniku povinnosti k náhradě újmy ostatním spoluvlastníkům nebo společenství, pokud by vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti. Šlo by zde o újmu způsobenou porušením zákonné povinnosti, takže podmínkou odpovědnosti by bylo zavinění škůdce, tj. vlastníka bytu, který změnu neohlásil bez zbytečného odkladu.

Dále je tato problematika řešena v § 12 zákona č. 67/2013 Sb., dle kterého příjemce služeb (tedy vlastník jednotky) oznámí poskytovateli služeb (tedy společenství vlastníků jednotek) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek v domě.  

Porušení této povinnosti pak tento zákon výslovně stíhá sankcí – pokutou dle § 13 citovaného zákona, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li společenství jinak nebo neobsahují-li stanovy společenství jinou výši pokuty.

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze tedy dle občanského zákoníku požadovat náhradu újmy tím vzniklé, a také pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb. ve výši uvedené ve stanovách nebo (nemají-li stanovy takové ustanovení), ve výši jinak stanovené společenstvím, jinak ve výši 50,- Kč denně.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.