Co dělat, když není zvolen statutární orgán

Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z důvodu nezájmu lidí o tuto práci? Předpokládám, že na OR zůstane uvedený původní statutární orgán do zvolení nového, ale nebude už vyvíjet žádnou činnost. Kdo bude zajišťovat chod SVJ - podpis smluv s dodavateli energií, faktury, řešení problémů atd.? Pokud tyto smlouvy podepíše výbor, který odstoupil, ale dále figuruje na OR, budou smlouvy platné? Dotaz: Vladimíra Dlouhá

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že v důsledku odstoupení všech členů výboru zanikne jejich členství ve výboru, tak nastává situace, kdy činnost společenství je paralyzována, neboť společenství jednak nemá kdo zastupovat navenek ve vztahu k třetím osobám a také nelze vykonávat exekutivní činnost uvnitř společenství.

Dle § 160 občanského zákoníku přitom těm členům výboru, kteří z členství ve výboru odstoupili, zaniká členství ve výboru nikoli ihned, ale až uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení z členství ve výboru. V průběhu této dvouměsíční lhůty tedy členové výboru nadále vykonávají svoji činnost členů výboru a ti členové, kteří jsou oprávněni zastupovat společenství navenek ve vztahu k třetím osobám, mohou nadále činit právní jednání bez omezení (uzavírat smlouvy, přijímat plnění od různých dodavatelů a jiných partnerů apod.). Uplynutím této doby ovšem jejich oprávnění zanikají a (není-li zvolen nový výbor v usnášení schopném počtu) nemá za společenství kdo jednat, tedy ani uzavírat smlouvy ani činit jiná právní jednání.

Pokud by tak přesto některý z členů výboru jednal za společenství, bylo by jeho jednání neplatné. V rejstříku společenství vlastníků přitom zůstanou zapsáni odstoupivší členové výboru do doby, než bude podán návrh na jejich výmaz z rejstříku. Rejstříkový soud totiž jejich výmaz logicky neprovede ex offo, neboť se o jejich odstoupení z členství ve výboru nedozví jinak, než až z návrhu podaném oprávněnou osobou. Tento návrh přitom může podat buď nový výbor nebo sami odstoupivší členové starého výboru.

Jak situaci řešit

Jak je uvedeno výše, je zde tedy dvouměsíční lhůta pro volbu nových členů výboru v takovém počtu, aby byl výbor usnášení schopen. V případě, že o funkci ve výboru není zájem, nabízí se více možností jak situaci řešit.

1) První možností je změnit stanovy a snížit počet členů výboru na takový počet, který bude možné obsadit. Minimální počet členů výboru je přitom dva.

2) Další možností je změnit stanovy tak, že výkonným a statutárním orgánem nebude výbor, ale předseda společenství. V takovém případě by stačila jedna osoba. V této souvislosti je na místě připomenout, že dle stávající právní úpravy mohou být členem výboru ustanoveni nejen členové společenství (tedy vlastníci jednotlivých jednotek vymezených v domě), ale jakákoli fyzická či právnická osoba za podmínky, že fyzická osoba (nebo zástupce právnické osoby ve výboru) je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona. Lze proto také využít nabídky tzv. profesionálního předsedy, kdy předsedu společenství vykonávají specializované firmy.

3) Pokud se ani jednou z popsaných možností nepodaří ustanovit statutární orgán společenství, mohou jednotliví členové společenství využít ustanovení § 165 občanského zákoníku a požádat soud, aby jmenoval potřebný počet členů výboru nebo opatrovníka.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.