Vzor čestného prohlášení

Existuje nějaký formulář na čestné prohlášení a písemný souhlas se zápisem do rejstříku společenství při volbě výboru? Dotaz: Alena Herzinová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Žádný závazný formulář čestného prohlášení osob, které jsou zapisovány jako členové výboru do rejstříku společenství vlastníků, ani formulář písemného souhlasu těchto se zápisem do rejstříku, zákon neobsahuje, tedy ani nepředepisuje.
Rejstříkovými soudy akceptované čestné prohlášení, jehož součástí je i souhlas členů výboru se zápisem do rejstříku společenství vlastníků je připojeno k odpovědi.
Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen.

Č e s t n é    p r o h l á š en í

o splnění předpokladů

Já, níže podepsaný(á):

jméno a příjmení:

rodné číslo:

bytem:

místo narození:

okres narození:

rodné příjmení:

p r o h l a š u j i ,

že souhlasím se svým ustanovením do funkce člena výboru Společenství vlastníků __________, se sídlem ___________, IČ _________

a dále čestně prohlašuji,

  1. že jsem plně svéprávný(á),
  2. že splňuji podmínky provozování živností podle § 6 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nenastala u mně skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti  dle § 8 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
  3. že jsem způsobilý(á) být členem voleného orgánu právnické osoby v souladu se zákonem upravujícím právní poměry právnických osob.

Dále prohlašuji, že souhlasím s tím, abych byl(a) v rejstříku společenství vlastníků zapsán(a) jako člen výboru společenství a přistupuji k návrhu na zápis údajů do rejstříku společenství vlastníků ohledně zápisu mé osoby jako člena výboru.

______________________

podpis

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.