Jak hlasovat, když potřebujeme souhlas všech vlastníků, ale nesejdeme se?

Jsme SVJ s osmi vlastníky. Jeden z vlastníků se pravidelně a bez omluvy nedostavuje na shromáždění SVJ. Jak máme postupovat, až budeme potřebovat souhlas všech vlastníků bytových jednotek? Dotaz: Renata Tomková

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Zákon vlastníkům jednotek neukládá povinnost účastnit se zasedání shromáždění společenství vlastníků.
To, zda se vlastník shromáždění účastní či nikoli, je jeho právem, nikoli povinností a nelze jej proto za neúčast na zasedání shromáždění jakkoli sankcionovat.

Dle současné právní úpravy (§ 1206 občanského zákoníku) rozhoduje přitom shromáždění většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. Zákon tedy nevyžaduje, aby shromáždění rozhodovalo hlasy všech vlastníků. Pokud tedy v daném společenství je potřeba v některých případech souhlasu všech vlastníků, je tato (oproti zákonné úpravě) přísnější úprava vyžadována stanovami.

Řešením dané situace je tedy rozhodnout o změně stanov tak, že již nebudou vyžadovat souhlas všech vlastníků. To samozřejmě je možné pouze tehdy, pokud rozhodnutí o změně stanov je možné přijmout i bez účasti onoho jednoho vlastníka, který se na zasedání shromáždění pravidelně nedostavuje.

Za předpokladu, že stanovy společenství připouštějí rozhodování mimo zasedání shromáždění i v těch případech, kdy je dle stanov vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek, lze i o takových záležitostech rozhodnout mimo zasedání shromáždění, tedy aniž by se jednotliví vlastníci museli na zasedání shromáždění fyzicky dostavit. Pokud překážkou účasti onoho jednoho vlastníka jeho neochota se fyzicky dostavovat na zasedání shromáždění, mohlo by být řešením právě přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění.

Další možností je zajistit účast tohoto vlastníka na shromáždění prostřednictvím jeho zástupce, který by k tomu byl od tohoto vlastníka zplnomocněn na základě plné moci k účasti a hlasování na zasedání shromáždění.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.