Co dělat, když se manželé neumí shodnout na hlasování?

Reaguji na váš článek o problematice společného jmění manželů. Jaký postup máme zvolit, když jeden z manželů nedá plnou moc k jednání a rozhodování na shromáždění SVJ? Vyplývá z toho, že ten druhý nemůže na shromáždění hlasovat (názor, že mu přináleží polovina SP, se mi jeví jako nesprávný). Soudní cesta je v nedohlednu, rozvodové řízení nehodlá ani jeden zahájit. Hledám oporu v NOZ, ale zřejmě nevím, v kterém § hledat vysvětlení. Děkuji, Ludvík Pyško.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že jednotka je ve společném jmění manželů, ukládá zákon v § 1185 odst. 2 občanského zákoníku, aby manželé zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy vůči společenství. Společným zástupcem přitom nemusí být někdo z manželů, může jím být i třetí osoba.
V případě, že se manželé nejsou schopni domluvit na osobě zástupce (tedy ani na tom, že zástupcem bude jeden z nich a ani na tom, že tímto zástupcem bude třetí osoba), a oba manželé se budou domáhat účasti na shromáždění a hlasování za jednotku, není možné na zasedání shromáždění hlasy za tuto jednotku počítat, a to ani pro účely stanovení, zda shromáždění je usnášení schopné, a logicky pak ani pro účely hlasování. Nelze tedy postupovat tak, že bude počítána vždy jedna polovina hlasů příslušejících k takové jednotce dle toho, jak který z manželů hlasoval. Je nutné postupovat tak, že za tuto jednotku není oprávněn hlasovat nikdo. )
Tato situace nastane typicky v případě, že se na zasedání shromáždění dostaví oba manželé a každý z nich se bude domáhat toho, aby za jednotku na zasedání shromáždění hlasoval. V takovém případě tak nezbude než postupovat tak, že hlasy za tuto jednotku nebudou započítány pro účely ověření usnášení schopnosti shromáždění a ani za jednotku nebude oprávněn žádný z manželů na shromáždění vystupovat a hlasovat.

V případě, že by se ovšem na shromáždění dostavil pouze jeden z manželů a prohlásil by, že je společným zástupcem obou manželů, bylo by dle mého názoru možné hlasy za tuto jednotku započítat jako platné a umožnit tedy také jednomu z manželů, aby za jednotku na shromáždění jednal a hlasoval. Bylo by potom na druhém z manželů, aby případně namítl neplatnost jednání manžela na zasedání shromáždění ve smyslu § 586 občanského zákoníku.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.