Jak odhlasovat změnu příspěvků do FO

Jsme SVJ, založené v r. 2010. Od té doby jsme si stanovili příspěvek do fondu oprav na m2, naposledy 27,- Kč/m2. V našich domech jsou byty různých velikostí od garsonek po 4+1. Považujeme za nespravedlivé, aby ti, co mají větší byt, přispívali do fondu oprav více. Z fondu oprav se přeci financují opravy celého domu, bez ohledu na to, jak velký byt kdo má. Proto navrhujeme zvýšení příspěvku do fondu oprav na 100,- Kč/bytovou jednotku s tím, že ponecháme dosud platný příspěvek 27,- Kč/m2 + 100,- Kč na každou bytovou jednotku. Je možné takovýto návrh uplatnit? Děkuji za radu, Soňa Uhlířová.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Tazatelkou uváděný „příspěvek do fondu oprav“ je svojí povahou příspěvkem na správu domu a pozemku. Dle § 1180 občanského zákoníku přitom „přispívá vlastník na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak“. Jak tazatelka uvádí, jsou v jejich domě vlastníci jednotek povinni platit příspěvek „na m2“, tedy dle podílu na společných částech.

Dle § 1200 odst. 2 písm. g) jsou přitom povinnou náležitostí stanov pravidla pro způsob určení výše příspěvků na správu domu. Ke změně dosavadního způsobu určení výše příspěvků (tedy jeho navýšení o 100,- Kč na každou jednotku) je proto nezbytné přijmout rozhodnutí shromáždění o změně stanov. V této souvislosti upozorňuji, že existují rozdílné právní názory na to, jakým kvorem rozhoduje shromáždění o změně ustanovení stanov, upravujícího právě způsob určení výše příspěvků na správu domu.
Dle § 1206 občanského zákoníku „se k přijetí rozhodnutí shromáždění vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“

Pokud je tedy ve stanovách daného společenství zakotveno vyšší hlasovací kvorum, je potřeba toto dodržet a rozhodnutí přijmout stanovami určeným počtem hlasů. Existují ovšem právní názory, které tvrdí, že na hlasování shromáždění ohledně změny způsobu určení výše příspěvků na správu domu se analogicky použije § 1214 občanského zákoníku, který upravuje hlasování vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění a dle kterého, se v případě hlasování o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech (což je tedy případ zmiňovaný tazatelkou) vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek. V případě aplikace tohoto výkladu by tedy na zasedání shromáždění rozhodujícím o změně způsobu určení výše příspěvků na správu domu, museli být přítomni všichni vlastníci jednotek a všichni vlastníci jednotek by také s touto změnou museli souhlasit.
Názory na tento problém nejsou ustáleny a v případě, že se změnou nebudou souhlasit všichni vlastníci, existuje nezanedbatelné riziko, že se přehlasovaní vlastníci obrátí na soud, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí shromáždění.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.