Délka funkčního období výboru

Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku funkčního období jednotlivého člena výboru? Je nutné vždy po pěti letech zvolit nově celý výbor, nebo se v rámci pěti let volí jen za ty členy, kterým pět let ve výboru uběhlo? Jaký pak má smysl mluvit o pětiletém funkčním období výboru? Dotaz: Jitka Razsochová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Předně bych uvedl, že občanský zákoník nestanoví, že maximální funkční období členů výboru je pět let. V ustanoveních občanského zákoníku, která upravují bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek není obsažena úprava délky funkčního období členů výboru. Zákon pouze v § 1200 odst. 2 písm. d) říká, že stanovy společenství obsahovat délku funkčního období členů volených orgánů, tedy i výboru jako statutárního orgánu.

Je tedy na členech společenství, aby si délku funkčního období členů výboru upravili ve stanovách. Současně pak v § 246 odst. 1 občanského zákoníku platí, že neurčí-li stanovy funkční období členů výboru, je toto období pětileté. Stanovy společenství vlastníků tedy mohou upravit délku funkčního období členů výboru tak, že je šest let, ale i tak že je např. tři roky. Dále platí, že funkční období se počítá u každého člena výboru zvlášť.

Pokud jsou tedy ve stejný okamžik zvoleni všichni členové výboru (a jejich funkční období započne tedy ve stejný okamžik), ale některý ze členů ve výboru před uplynutím funkčního období ve výboru skončí (např. odstoupí z funkce, zemře, je odvolán) a na jeho místo je zvolen nový člen výboru, běží tomuto členovi výboru funkční období samozřejmě nezávisle na ostatních členech výboru.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.