Fond oprav z přeplatků?

Naše SVJ odhlasovalo, že pro fond oprav budou použité peníze z přeplatků. Přijde mi to dost divné - ve vyúčtování není nikde částka, jakou do fondu odvádím, a ani nevidím, jak vysoký přeplatek za rok mám. Účetní mi částky odmítla sdělit s tím, že to bylo odhlasováno vloni na schůzi a dál se mnou nekomunikuje. Odmítá mi také sdělit, jak se vypočítávají náklady všech jednotek - bydlím v garsonce 30 m2 a mám stejné náklady jako garsonka ve 40 m2 (obojí ve dvou lidech). Na jaké informace mám právo? Děkuji za odpověď, Pavla Chlopecká.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V první řadě doporučuji nahlédnout do stanov, které musí dle § 1200 odst. 2 písm. c) obsahovat úpravu členských práv a povinností, jakož i způsob jejich uplatňování. V rámci těchto pravidel bývá obvykle ve stanovách uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu se členové společenství mohou seznamovat s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a dům spravuje.

V případě, že v rámci úpravy práv a povinností členů společenství není ve stanovách řešena otázka přístupu členů k těmto informacím, je nutné využít zákonnou úpravu, která v § 1179 občanského zákoníku uvádí, že „vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“  Na základě tohoto citovaného zákonného ustanovení (nebo případně příslušného ustanovení ve stanovách) bych doporučovala domáhat se předložení požadovaných dokladů a v případě, že tazatelce bude možnost seznámit se s doklady odepřena, domáhat se tohoto práva žalobou u příslušného soudu.

Pokud se týká toho, že tazatelce nebyly sděleny informace ohledně rozúčtování nákladů na služby, poukazuji na § 8 zákona č. 67/2013 Sb., dle kterého je na základě písemné žádosti příjemce služeb (tedy vlastníka jednotky) poskytovatel služeb (tedy společenství) povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.“

Současně pak zákon č. 67/2013 Sb. v § 13 ukládá sankce za neplnění těchto zákonem stanovených povinností tak, že společenství jako poskytovatel služeb je povinno zaplatit vlastníkovi jednotky jako příjemci služeb smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud se tazatelka obrátila na společenství s žádostí o doložení nákladů na jednotlivé služby a způsobu jejich rozúčtování, a společenství ji odmítnulo tyto informace poskytnout,  může se opět poskytnutí těchto informací domáhat u příslušného soudu žalobou vůči společenství a současně má právo požadovat po společenství zaplacení pokuty ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení společenství.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.